Generic filters
Exact matches only
16.4.2024 Oikeusuutiset

Joukkovelkakirjalainan järjestelypalkkio oli verotuksessa vähennyskelpoinen ilman korkojen vähennysoikeutta koskevia rajoituksia

KHO:2024:58 Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Korkovähennysrajoitusten soveltaminen – Koron käsite – Rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyvä suoritus – Joukkovelkakirjalaina – Järjestelypalkkio Asiassa oli ratkaistavana, oliko osakeyhtiöllä oikeus vähentää tuloverotuksessaan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjien veloittama järjestelypalkkio ilman elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:ssä säädettyjä korkojen vähennysoikeuden rajoituksia. A Oyj oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/joukkovelkakirjalainan-jarjestelypalkkio-oli-verotuksessa-vahennyskelpoinen-ilman-korkojen-vahennysoikeutta-koskevia-rajoituksia/
26.3.2024 Oikeusuutiset

KHO: Tytäryhtiön osakkeet voivat olla emoyhtiön käyttöomaisuutta – kolme vuosikirjaratkaisua

KHO:2024:41 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Holdingyhtiö – Tytäryhtiö – Osakevaihdolla muodostettu konsernisuhde – Konsernin hallintopalveluja tuottava emoyhtiö KHO:2024:41 KHO:2024:42 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Holdingyhtiö – Tytäryhtiö – Osakevaihdolla muodostettu konsernisuhde – Osakkeenomistajiensa sijoituksia hallinnoiva emoyhtiö KHO:2024:42 KHO:2024:43 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-tytaryhtion-osaakkeet-olivat-emoyhtion-kayttoomaisuutta-osakkeiden-luovutushinta-oli-verovapaata-tuloa/
5.12.2023 Oikeusuutiset

Yleisen tietosuoja-asetuksen pelkkä tuottamuksellinen rikkominen voi johtaa hallinnollisen seuraamusmaksun määräämiseen

Unionin tuomioistuimen tuomiot asiassa C-683/21 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ja asiassa C-807/21 | Deutsche Wohnen Kun seuraamusmaksun adressaatti kuuluu konserniin, seuraamusmaksu on laskettava konsernin liikevaihdon perusteella  Unionin tuomioistuin täsmentää edellytykset, joilla kansalliset valvontaviranomaiset voivat määrätä hallinnollisen seuraamusmaksun yhdelle tai useammalle rekisterinpitäjälle yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Se toteaa erityisesti, että tällaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/yleisen-tietosuoja-asetuksen-pelkka-tuottamuksellinen-rikkominen-voi-johtaa-hallinnollisen-seuraamusmaksun-maaraamiseen/
4.12.2023 Lausunnot

Lausunto Pilari 1:n Amount A:ta koskevan monenvälisen yleissopimuksen tekstistä ja allekirjoittamisesta

Valtiovarainministeriölle   L2023-56   Lausuntopyyntönne: VN/32869/2021, 9.11.2023 LAUSUNTO PILARI 1:N AMOUNT A:TA KOSKEVAN MONENVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TEKSTISTÄ JA SEN ALLEKIRJOITTAMISEN TARKOITUKSENMUKAISUUDESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua Pilari 1:n Amount A:ta koskevasta monenvälisestä yleissopimuksesta.    1 Johdanto   Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltion turvaaminen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/lausunto-pilari-1n-amount-ata-koskevan-monenvalisen-yleissopimuksen-tekstista-ja-allekirjoittamisesta/
9.11.2022 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikirjaratkaisu emoyhtiön tarjoamien konsernin sisäisten palveluiden arvonlisäverokohtelusta

KHO:2022:128 Arvonlisävero – Konsernin emoyhtiö – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen –Yleiskulut – Rahoitus- ja vakuutuspalvelut konserniyhtiöille A Oy toimi konsernin emoyhtiönä ja se suoritti omistamilleen konserniyhtiöille erilaisia arvonlisäverollisia asiantuntija- ja hallintopalveluja. A Oy myös vastasi koko konsernin rahoituksen järjestämisestä myöntämällä konserniyhtiöille luottoja tai tarjoamalla niille lyhytaikaista rahoitusta konsernitilijärjestelmän kautta. A…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/khon-vuosikirjaratkaisu-emoyhtion-tarjoaminen-konsernin-sisaisten-palveluiden-arvonlisaverokohtelusta/
10.3.2021 Oikeusuutiset

AOA Pölönen: Senaatti-kiinteistöjen asema valtion monopolivuokranantajana ei perustu lakiin

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen selvitti valtion vuokrajärjestelmän oikeudellista perustaa ja Senaatti-kiinteistöjen oikeudellista asemaa monopoliasemassa toimivana valtion virastojen vuokranantajana.  Pölönen katsoi, että Senaatti-kiinteistöjen toiminta ei ole ainakaan ajalla 2016–2020 perustunut perustuslain 84 §:n 4 momentin edellyttämällä tavalla lakiin valtion sisäisten vuokrasopimusten perusteiden ja hinnoittelun osalta. Vallinnut oikeustila on ollut perustuslain vastainen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/aoa-polonen-senaatti-kiinteistojen-asema-valtion-monopolivuokranantajana-ei-perustu-lakiin/
2.4.2020 Oikeusuutiset

Kaksi KHO:n ratkaisua siirtohinnoittelun vaikutuksesta elinkeinotulon verotukseen

KHO:2020:34 Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Valmiiden tuotteiden myynti – Myyntiyhtiön toiminnan tappiollisuus – Kustannusvoittolisämenetelmä – Liiketoiminetto-marginaalimenetelmä – Testattavan yrityksen valinta   KHO:2020:34 KHO:2020:35 Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Rahoitusjärjestelyn rakenteen sivuuttaminen – Saatavien sijoittaminen apporttiomaisuutena – Rahoitusyhtiö – Liiketoimen uudelleenluonnehdinta – Liiketoimen tunnistaminen KHO:2020:35

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kaksi-khon-ratkaisua-siirtohinnoittelun-vaikutuksesta-elinkeinotulon-verotukseen/
10.1.2018 Oikeusuutiset

Ulkomaisen yhtiön tytäryhtiön siirtohinnoittelu oikaistiin

Helsingin HAO: Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Toiminnan tappiollisuus – Uudelleenluonnehdinta Hallinto-oikeus katsoi, että konsernissa sovellettu siirtohinnoittelumalli ei ollut johtanut markkinaehtoiseen lopputulokseen yhtiön osalta. Kun otettiin huomioon yhtiön pitkään jatkunut tappiollisuus, yhtiön toiminnot/riskit/varallisuus, konsernin käyttämä siirtohinnoittelumalli, tappioiden rahoittaminen/kattaminen konsernin sisäisellä rahoituksella sekä konserniyhtiöiden ja vertailukelpoisten yhtiöiden kannattavuutta koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/ulkomaisen-yhtion-tytaryhtion-siirtohinnoittelu-oikaistiin/
22.6.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Siirtohinnoittelun dokumentointi”

Dnro 37/2017 Lausuntopyyntönne: A129/200/2017, 26.5.2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI ”SIIRTOHINNOITTELUN DOKUMENTOINTI” Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Ohjeen laajuuden ja sen todennäköisen pitkäikäisyyden takia toinen lausuntokierros alkusyksystä olisi perusteltu. Verohallinto julkaisi 13.6.2017 ohjeen: ”Yleistä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle”, diaarinumero A134/200/2017, joka on olennaisilta osin päällekkäinen nyt lausuntovaiheessa olevan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-siirtohinnoittelun-dokumentointi/
29.12.2015 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä konserniavustuksesta ja vähemmistöosakkaan suojasta

Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Tilinpäätöksen ja osingonjakopäätöksen moite Konserni – Konserniavustus Osakeyhtiö oli maksanut tytäryhtiöilleen tilikauden aikana konserniavustusta. Osakkeenomistajille maksettava vähemmistöosinko oli osakeyhtiön yhtiökokouksessa päätetty laskea tuolloin vahvistetun tilinpäätöksen osoittamasta voitosta, joka oli jäänyt jäljelle konserniavustusten vähentämisen jälkeen. Yli kymmenen prosenttia osakeyhtiön osakkeista omistaneet osakkeenomistajat moittivat yhtiökokouksen päätöksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/kaksi-ennakkopaatosta-konserniavustuksesta-ja-vahemmistoosakkaan-suojasta/