Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.11.2020 Oikeusuutiset

EOA arvioi voiko henkilölle määrätty edunvalvoja päättää päämiehen antaman asianajotoimeksiannon

Kantelija (asianajaja) pyysi tutkimaan edunvalvontatoimiston yleisen edunvalvojan menettelyä asianajotoimeksiannon päättämistä koskevassa asiassa. Kantelija kertoi yleisessä edunvalvonnassa olleen päämiehen antaneen hänelle asianajotoimeksiannon muun muassa päämiehen asumista koskeneessa asiassa. Toimeksiannon johdosta kantelija oli lähettänyt edunvalvojalle kirjeen. Sen mukaan kantelijalle oli toimitettu hyvinvointikuntayhtymän päätös siitä, että päämiehelle oli myönnetty tehostetun palveluasumisen paikka. Päämies…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/eoa-arvioi-voiko-henkilolle-maaratty-edunvalvoja-paattaa-paamiehen-antaman-asianajotoimeksiannon/
29.4.2020 Oikeusuutiset

EUT: Homofobiset lausunnot merkitsevät syrjintää työssä, kun ne on antanut henkilö, jolla ratkaiseva vaikutusvalta työnantajan työhönottopolitiikassa

Tuomio asiassa C-507/18 NH v. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että yhdistyksellä on oikeus nostaa vahingonkorvauskanne tuomioistuimessa, vaikka vahinkoa kärsinyttä henkilöä ei voida yksilöidä Unionin tuomioistuin totesi 23.4.2020 antamassaan tuomiossa Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18), että henkilön audiovisuaalisen lähetyksen aikana…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eut-homofobiset-lausunnot-merkitsevat-syrjintaa-tyossa-kun-ne-on-antanut-henkilo-jolla-ratkaiseva-vaikutusvalta-tyonantajan-tyohonottopolitiikassa/
20.12.2019 Oikeusuutiset

Velkojan, joka riitauttaa velkajärjestelyhakemuksen, tulee käyttää kelpoisuusvaatimukset täyttävää oikeudenkäyntiasiamiestä

THO:2019:14 Hakemusasia – Velkajärjestely – Oikeudenkäyntiasiamies – Kelpoisuus Hakemusasia muuttui riitaiseksi, kun velkoja päätti riitauttaa velkajärjestelyhakemuksen. Velkojan edustajana perintäasiantuntija, jolla ei ollut oikeustieteellistä tutkintoa, ei täyttänyt oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:ssä säädettyjä asiamiehen kelpoisuusvaatimuksia eikä voinut toimia velkojan oikeudenkäyntiasiamiehenä asiassa velkojan riitauttaessa velkajärjestelyhakemuksen.   THO:2019:14

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/velkojan-joka-riitauttaa-velkajarjestelyhakemuksen-tulee-kayttaa-kelpoisuusvaatimukset-tayttavaa-oikeudenkayntiasiamiesta/
24.9.2018 Oikeusuutiset

Asianajotoimiston laskun maksamista ei voitu kyseenalaistaa kunnallisvalituksella

KHO: Kunnallisasiaa koskeva valitus, asianajotoimiston laskuttamisen kustannusten hyväksyminen Vaikka asianajopalvelujen hankintaan liittyvä päätöksenteko kunnassa olisi ollut valituksessa tarkoitetulla tavalla virheellistä, ei tästä vielä seuraa, että asianajajalle annettu toimeksianto ei sitoisi kuntaa. Kunnanjohtajalla on kuntalain mukaan oikeus käyttää kunnan puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtajan voidaan tämän vuoksi katsoa olevan sellaisessa asemassa, johon…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/asianajotoimiston-laskun-maksamista-ei-voitu-kyseenalaistaa-kunnallisvalituksella/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
28.8.2017 Lausunnot

Lausunto laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista muutostarpeista

Dnro 38/2017 Lausuntopyyntönne: OM 23/41/2016, 6.6.2017 ARVIOMUISTIO LAITTOMAN MAASSA OLESKELUN TUTKINTAKEINOJA JA RANGAISTUSASTEIKKOA KOSKEVISTA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEISTA Yleisiä huomioita Laiton maassa oleskelu kriminalisoi ulkomaalaisen oleskelun eli sen, että hän on paikassa, jossa oleskeluun hänellä ei ole hallinnollisessa menettelyssä myönnettyä lupaa. Ulkomaalaislain 40 §:ssä määritellään ulkomaalaisen laillisesta oikeudesta oleskella Suomessa. Säännös määrittää…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-laittoman-maassa-oleskelun-tutkintakeinoja-ja-rangaistusasteikkoa-koskevista-muutostarpeista/
20.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Dnro 31/2017 Lausuntopyyntönne: TEM-1033-03.01.01-2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE LAIKSI TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA Onko esitysluonnos mielestänne hyväksyttävissä? Kyllä, tietyin muutoksin Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen ja tuottaminen 2 § Kommenttinne tästä pykälästä Perusteltua on siirtää talous- ja velkaneuvonnan yleinen ohjaus oikeusministeriölle siten, että talous- ja velkaneuvonta toimii oikeusaputoimistojen yhteydessä. Ostopalvelut 5 ja 6…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-talous-ja-velkaneuvonnasta/
21.12.2016 Oikeusuutiset

Maksukyvytön lakimies oli ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiavustajan tehtävään

KKO:2016:94 Oikeudenkäyntiasiamies – Kelpoisuus – Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen Varatuomari, jolla oli ulosottovelkoja, oli hakenut lupaa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hakija oli muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön ja että hän tämän johdosta oli ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiavustajan tehtävään. KKO:2016:94

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/maksukyvyton-lakimies-oli-ilmeisen-sopimaton-oikeudenkayntiavustajan-tehtavaan/
26.5.2016 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta huolissaan turvapaikanhakijoiden oikeusavusta

Valiokunnan lausunto PeVL 24 2016 vp HE 32/2016 vp Perustuslakivaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Perustuslakivaliokunta kiinnittää yleisellä tasolla lisäksi huomiota siihen, että perus‑ ja ihmisoikeusherkässä sääntely-yhteydessä lainvalmistelun yksinomaisena tavoitteena ei tulisi olla vain käsittelyn nopeuttaminen ja tehostaminen. Perustuslain näkökulmasta olennaisia ovat oikeusturvaan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/perustuslakivaliokunta-huolissaan-turvapaikanhakijoiden-oikeusavusta/
8.10.2015 Oikeusuutiset

Virolaislakimies ei ollut kelpoinen puolustajaksi rikosasiassa

HelHO:2015:10 Oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuus Oikeus avustajaan Palveluiden vapaa liikkuvuus … Koska oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:ssä (719/2011) vaaditaan sitä, että puolustajaksi määrättävä henkilö on julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, puolustajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset ovat esteenä sille, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut muu kuin asianajajana toimiva lakimies voitaisiin määrätä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/virolaislakimies-ei-ollut-kelpoinen-puolustajaksi-rikosasiassa/