Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.9.2023 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeus: Useiden vuosien ajan ulosottoperinnässä ollut asianajaja voitiin erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Hel­Ho:2023:9 Asianajaja – Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen Asianajaja A oli toistuvasti vuosina 2019–2022 ollut ulosottoperinnässä muun muassa maksamattomien verojen, eläkemaksujen ja elatusapumaksujen takia. Hänellä oli myös ollut muita yksityisoikeudellisia saatavia ulosotossa. Hovioikeus katsoi, että toistuva useita vuosia kestävä tarkoituksellinen saatavien maksaminen ulosottoperinnän kautta osoitti vakavaa piittaamattomuutta velvoitteiden hoitamisessa. A:n menettely oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/helsingin-hovioikeus-useiden-vuosien-ajan-ulosottoperinnassa-ollut-asianajaja-voitiin-erottaa-suomen-asianajajaliiton-jasenyydesta/
1.8.2023 Oikeusuutiset

Oikeusasiamiehen ratkaisu tutkintavangin oikeudesta valita itselleen puolustaja

Kantelija arvosteli asiamiehensä asianajaja (jäljempänä A) laatimassa kantelussa Tullin menettelyä. Kantelun mukaan Tulli ei ollut antanut kantelijan itse valita avustajaansa, vaan viranomainen oli valinnut hänelle avustajan. Kantelijan ei myöskään ollut annettu myöhemmin mahdollisuutta vaihtaa avustajaansa. Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen: – – – Kantelijalla on ollut käytännössä koko esitutkinnan ajan puolustaja. Hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/oikeusasiamiehen-ratkaisu-tutkintavangin-oikeudesta-valita-itselleen-puolustaja/
10.11.2020 Oikeusuutiset

EOA arvioi voiko henkilölle määrätty edunvalvoja päättää päämiehen antaman asianajotoimeksiannon

Kantelija (asianajaja) pyysi tutkimaan edunvalvontatoimiston yleisen edunvalvojan menettelyä asianajotoimeksiannon päättämistä koskevassa asiassa. Kantelija kertoi yleisessä edunvalvonnassa olleen päämiehen antaneen hänelle asianajotoimeksiannon muun muassa päämiehen asumista koskeneessa asiassa. Toimeksiannon johdosta kantelija oli lähettänyt edunvalvojalle kirjeen. Sen mukaan kantelijalle oli toimitettu hyvinvointikuntayhtymän päätös siitä, että päämiehelle oli myönnetty tehostetun palveluasumisen paikka. Päämies…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/eoa-arvioi-voiko-henkilolle-maaratty-edunvalvoja-paattaa-paamiehen-antaman-asianajotoimeksiannon/
29.4.2020 Oikeusuutiset

EUT: Homofobiset lausunnot merkitsevät syrjintää työssä, kun ne on antanut henkilö, jolla ratkaiseva vaikutusvalta työnantajan työhönottopolitiikassa

Tuomio asiassa C-507/18 NH v. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että yhdistyksellä on oikeus nostaa vahingonkorvauskanne tuomioistuimessa, vaikka vahinkoa kärsinyttä henkilöä ei voida yksilöidä Unionin tuomioistuin totesi 23.4.2020 antamassaan tuomiossa Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18), että henkilön audiovisuaalisen lähetyksen aikana…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eut-homofobiset-lausunnot-merkitsevat-syrjintaa-tyossa-kun-ne-on-antanut-henkilo-jolla-ratkaiseva-vaikutusvalta-tyonantajan-tyohonottopolitiikassa/
20.12.2019 Oikeusuutiset

Velkojan, joka riitauttaa velkajärjestelyhakemuksen, tulee käyttää kelpoisuusvaatimukset täyttävää oikeudenkäyntiasiamiestä

THO:2019:14 Hakemusasia – Velkajärjestely – Oikeudenkäyntiasiamies – Kelpoisuus Hakemusasia muuttui riitaiseksi, kun velkoja päätti riitauttaa velkajärjestelyhakemuksen. Velkojan edustajana perintäasiantuntija, jolla ei ollut oikeustieteellistä tutkintoa, ei täyttänyt oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:ssä säädettyjä asiamiehen kelpoisuusvaatimuksia eikä voinut toimia velkojan oikeudenkäyntiasiamiehenä asiassa velkojan riitauttaessa velkajärjestelyhakemuksen.   THO:2019:14

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/velkojan-joka-riitauttaa-velkajarjestelyhakemuksen-tulee-kayttaa-kelpoisuusvaatimukset-tayttavaa-oikeudenkayntiasiamiesta/
24.9.2018 Oikeusuutiset

Asianajotoimiston laskun maksamista ei voitu kyseenalaistaa kunnallisvalituksella

KHO: Kunnallisasiaa koskeva valitus, asianajotoimiston laskuttamisen kustannusten hyväksyminen Vaikka asianajopalvelujen hankintaan liittyvä päätöksenteko kunnassa olisi ollut valituksessa tarkoitetulla tavalla virheellistä, ei tästä vielä seuraa, että asianajajalle annettu toimeksianto ei sitoisi kuntaa. Kunnanjohtajalla on kuntalain mukaan oikeus käyttää kunnan puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtajan voidaan tämän vuoksi katsoa olevan sellaisessa asemassa, johon…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/asianajotoimiston-laskun-maksamista-ei-voitu-kyseenalaistaa-kunnallisvalituksella/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
28.8.2017 Lausunnot

Lausunto laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista muutostarpeista

Dnro 38/2017 Lausuntopyyntönne: OM 23/41/2016, 6.6.2017 ARVIOMUISTIO LAITTOMAN MAASSA OLESKELUN TUTKINTAKEINOJA JA RANGAISTUSASTEIKKOA KOSKEVISTA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEISTA Yleisiä huomioita Laiton maassa oleskelu kriminalisoi ulkomaalaisen oleskelun eli sen, että hän on paikassa, jossa oleskeluun hänellä ei ole hallinnollisessa menettelyssä myönnettyä lupaa. Ulkomaalaislain 40 §:ssä määritellään ulkomaalaisen laillisesta oikeudesta oleskella Suomessa. Säännös määrittää…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-laittoman-maassa-oleskelun-tutkintakeinoja-ja-rangaistusasteikkoa-koskevista-muutostarpeista/
20.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Dnro 31/2017 Lausuntopyyntönne: TEM-1033-03.01.01-2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE LAIKSI TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA Onko esitysluonnos mielestänne hyväksyttävissä? Kyllä, tietyin muutoksin Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen ja tuottaminen 2 § Kommenttinne tästä pykälästä Perusteltua on siirtää talous- ja velkaneuvonnan yleinen ohjaus oikeusministeriölle siten, että talous- ja velkaneuvonta toimii oikeusaputoimistojen yhteydessä. Ostopalvelut 5 ja 6…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-talous-ja-velkaneuvonnasta/
21.12.2016 Oikeusuutiset

Maksukyvytön lakimies oli ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiavustajan tehtävään

KKO:2016:94 Oikeudenkäyntiasiamies – Kelpoisuus – Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen Varatuomari, jolla oli ulosottovelkoja, oli hakenut lupaa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hakija oli muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön ja että hän tämän johdosta oli ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiavustajan tehtävään. KKO:2016:94

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/maksukyvyton-lakimies-oli-ilmeisen-sopimaton-oikeudenkayntiavustajan-tehtavaan/