Pitkään Virossa asunut venäläinen nautti direktiivin mukaista vahvistettua suojaa EU:sta poistamista vastaan myös Suomessa

5.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:82 Ulkomaalaisasia – Toisessa jäsenvaltiossa pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen – Käännyttäminen Euroopan unionin ulkopuolelle – Vahvistettu suoja maasta poistamista vastaan – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa arvioitavana, oliko muutoksenhakijan käännyttämiseen Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle sovellettava pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin mukaista vahvistettua suojaa maasta poistamista vastaan. Ulkomaalaislaissa ei ollut erikseen säädetty mainitun direktiivin mukaisesta menettelystä tilanteessa, jossa muu jäsenvaltio kuin Suomi oli myöntänyt pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan ja henkilö poistettiin Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle.

Maahanmuuttovirasto oli niin sanotun paluudirektiivin mukaista menettelyä noudattaen käännyttänyt Suomessa laittomasti oleskelleen, mutta Virossa pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan saaneen muutoksenhakijan kotimaahansa Venäjän federaatioon, koska muutoksenhakijan katsottiin vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Unionin tuomioistuin oli korkeimman hallinto-oikeuden tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta todennut, että nyt käsillä olevan kaltaisessa tilanteessa oli sovellettava pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin mukaista vahvistettua suojaa maasta poistamista vastaan, kun päätettiin henkilön poistamisesta Euroopan unionin alueelta. Unionin tuomioistuin totesi lisäksi, että pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen voi jäsenvaltiota vastaan vedota direktiivissä säädettyyn vahvistettuun suojaan maasta poistamista vastaan.

Korkein hallinto-oikeus totesi unionin tuomioistuimen tuomioon viitaten, että Maahanmuuttoviraston olisi muutoksenhakijaa Venäjän federaatioon käännyttäessään tullut arvioida, muodostaako muutoksenhakija vahvistetun suojan mukaisesti yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle välittömän ja riittävän vakavan uhan sekä ottaa huomioon vahvistetun suojan osalta direktiivissä mainitut seikat. Asiassa ei myöskään ollut ilmennyt, oliko Maahanmuuttovirasto päätöstä tehdessään muutoin menetellyt direktiivissä edellytetyllä tavalla.

Maahanmuuttoviraston päätös oli ollut lainvastainen. Näin ollen hallinto-oikeuden ei olisi tullut hylätä muutoksenhakijan valitusta.

KHO:2024:82

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments