Puolustusvoimat ei rikkonut hankintalainsäädäntöä asehankinnassa Sako Oy:lta

20.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: Heckler & Koch GmbH > Puolustusvoimat, julkinen hankinta – puolustus- ja turvallisuushankinta – suorahankinta

 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on hankintailmoitusta julkaisematta neuvotellut Ruotsin puolustusmateriaalivirasto FMV:n ja Sako Oy:n kanssa Suomen ja Ruotsin yhteisen käsiaseperheen hankintaa koskevan puitesopimuksen (Framework Agreement regarding Small Arms Family) ehdoista.

Suomen puolustusministeri on 16.3.2023 tekemällään hankintapäätöksellä päättänyt hyväksyä edellä mainitun puitesopimuksen, valtuuttaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan tai hänen määräämänsä henkilön allekirjoittamaan puitesopimuksen ja hankkia sopimukseen kuuluvat ja päätöksessä tarkemmin kuvatut testiaseet Sako Oy:ltä. Päätöksestä käy ilmi, että puitesopimuksen kesto on kymmenen vuotta, minkä jälkeen sopimus voi jatkua kolmen seitsemän vuoden optiokauden ajan aina 31.12.2053 saakka. Edelleen päätöksessä on todettu, että Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa tehdä Sako Oy:n kanssa hankinnan kohdetta koskevan hankintasopimuksen mainitun puitesopimuksen ehdoin vuosille 2023–2026.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on asiassa esitetyn selvityksen perusteella ylittänyt kansallisen kynnysarvon.

Heckler & Koch GmbH on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksun, määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen ja määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Puolustusvoimat korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 174.271,25 eurolla, lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä, viivästyskorkoineen.

Valittaja on vaatinut edelleen, että markkinaoikeus myöntää asiassa käsittelyluvan.

Vielä valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä SEUT) 346 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.

– – –

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen osalta, milloin maanpuolustukseen, valtion turvallisuuteen tai huoltovarmuuteen liittyvät edut vaativat hankinnan toteuttamista puolustus- ja turvallisuushankintalain 69 §:n 3 momentin nojalla suorahankintana eli tarjouskilpailua järjestämättä tilanteessa, jossa SEUT 346 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytykset ovat täyttyneet. Harkintavaltaa kuitenkin rajoittaa se, että edellä mainittuihin seikkoihin suorahankinnan perusteina voidaan vedota vain perustelluista syistä.

Hankintapäätöksessä hankinnan tekemistä suorahankintana Sako Oy:ltä on perusteltu sillä, että poikkeusolojen tarpeet huomioiden käsiaseiden viankorjauksen, huollon ja tuotannon osaaminen on huoltovarmuudellisesti perusteltua säilyttää Suomessa. Edelleen hankintapäätöksen mukaan Sako Oy on ainoa Suomessa toimiva käsiaseiden teollinen valmistaja, jolla on tarvittava ja riittävä vuosittainen valmistuskapasiteetti vaatimukset täyttävälle rynnäkkökiväärille. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole käynyt ilmi, että hankintapäätöksessä tältä osin esitetty ei olisi pitänyt paikkaansa hankinnan toteuttamisajankohtana.

Edellä todettuun nähden ja suorahankinnalle esitetyt perustelut kokonaisuutena huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön voida katsoa menetelleen suorahankinnan tehdessään puolustus- ja turvallisuushankintalaissa asetettujen SEUT 346 artiklaan 1 kohdan b alakohdan edellytykset täyttäviä hankintoja koskevan kansallisen sääntelyn vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettujen säännösten vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Kun hankintayksikkö on voinut toteuttaa suorahankinnan edellä todetuilla perusteilla, asiassa ei ole tarpeen lausua muista asiassa esitetyistä väitteistä.

MAO:284/​2024

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments