Lausunto HE:ksi eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi

10.5.2024 | Lausunnot

Ulkoministeriölle
 
Dnro L2024-23
 
Lausuntopyyntönne: VN/36586/2023, 28.3.2024
LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLILLÄ TEHDYN PUOLUSTUSYHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA VOIMAANSAATTAMISEKSI JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI
 
Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi. 
 
Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi. Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohta on oikeusvaltion turvaaminen. Lausunnoissaan Asianajajaliitto pyrkii painottamaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen, oikeusturvaan sekä oikeuden saavutettavuuteen, perus ja ihmisoikeuksien sekä asianajajakunnan itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaamiseen liittyviä näkökulmia. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.
 
Yleiset huomiot 
 
Asianajajaliitto oli jakelussa Nato SOFAn sekä Pariisin pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä niihin liittyvien lakien säätämiseen liittyvällä lausuntokierroksella marraskuussa 2023. Tuolloin Asianajajaliitto nosti antamassaan lausunnossa esiin huomiota yleisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen huomioimiseen sekä lähtökohdan siitä, että valtio ei vapaudu ihmisoikeusvelvoitteidensa mukaisesta vastuusta uuteen, velvoitteiden kanssa mahdollisesti ristiriitaiseen sopimukseen liittyessään tai voi perustella muilla kansainvälisillä velvoitteillaan tai kansallisella lainsäädännöllään toisten kansainvälisten velvoitteidensa laiminlyöntiä. Asianajajaliitto jakoi antamassaan lausunnossa Helsingin hovioikeuden näkemyksen siitä, ettei esitys sisältänyt muutosehdotuksia oikeudenkäyntejä ohjaaviin kotimaisiin prosessilakeihin, minkä vuoksi muutostarpeiden arviointia kansallisiin prosessilakeihin liittyen tulee jatkaa. 
 
Nyt lausuttavana olevan hallituksen esityksen DCA-puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi osalta Asianajajaliitto pitää esitettyä ratkaisuvaihtoehtoa, jossa Suomen erityisen tärkeänä pitämissä yksittäistapauksissa (esimerkiksi maanpetos tai muu sellainen teko, johon liittyisi kuolemanrangaistuksen uhka) Suomen viranomaiset voivat peruuttaa tuomiovallasta luopumisen antamalla kirjallisen lausuman USA:n joukkojen toimivaltaisille viranomaisille, perusteltuna ja onnistuneena. Asianajajaliitto katsoo, että ehdotettu menettely on omiaan varmistamaan, että Suomi pystyisi Nato SOFA -sopimuksen määräyksistä huolimatta noudattamaan kansainvälisoikeudellisista velvoitteista, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, johtuvia edellytyksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen suhteen. 
 
Asianajajaliitolla ei ole muutoin lausuttavaa esityksestä.
 
 
Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 2024
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
 
Niko Jakobsson
Pääsihteeri
 
 
LAATI
Asianajaja Pekka Ylikoski, Helsinki
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.