Koska lesken saama perintö oli verovapaa 90 000 euron osalta, tuosta määrästä oli hänen kuoltuaan alle kahdessa vuodessa maksettava perintövero

24.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suo­men HAO: Perintöverotus – Saman omaisuuden siirtyminen kahden kuolemantapauksen johdosta – Puolisovähennys

Asiassa oli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta ratkaistavana, tuleeko lesken jälkeen toimitettavassa perintöverotuksessa jättää perintö- ja lahjaverolain 17 §:n nojalla huomioon ottamatta kahden vuoden sisällä peritystä omaisuudesta se osa, joka vastaa ensin kuolleen puolison jälkeen toimitetussa perintöverotuksessa perintö- ja lahjaverolain 12 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla tehtyä 90 000 euron puolisovähennystä.

A:n puoliso B on kuollut 21.12.2019. A on perinyt yleistestamentin nojalla puolisoltaan 125 069,74 euroa. Perintöverotuksessa A:n verotettavan perintöosuuden arvoksi on puolisovähennyksen jälkeen vahvistettu 35 069,74 euroa (125 069,74 euroa – 90 000 euroa). Perintövero on määrätty maksettavaksi A:lle I veroluokan mukaisesti.

A on kuollut 23.11.2020 eli alle kahden vuoden kuluessa ensin kuolleen puolison kuolemasta. A:n jälkeen toimitetussa perintöverotuksessa A:n ja B:n rintaperillisen C:n perintöosuudesta (1/1) on vähennetty kahden vuoden sisällä perittynä omaisuutena ensin kuolleen puoliso B:n jälkeen verotettu 35 069,74 euroa. Perintövero on määrätty maksettavaksi C:lle I veroluokan mukaisesti.

Verotuksen oikaisulautakunta on C:n oikaisuvaatimuksen hyväksyen vähentänyt perintöosuudesta koko sen omaisuuden, joka kahden vuoden sisällä peritystä omaisuudesta on A:n kuolinhetkellä ollut jäljellä eli 125 069,74 euroa.

Hallinto-oikeus Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen hyväksyen kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja saattoi voimaan A:n jälkeen toimitetun perintöverotuksen. Perintö- ja lahjaverolain 17 §:n sanamuodon huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että säännöksen soveltumisen kannalta merkitystä on sillä, onko sama omaisuus ollut perintöverotuksen kohteena jo kertaalleen eli onko omaisuuden ensin perineelle henkilölle määrätty siitä tosiasiassa perintöveroa. Kun A:lle ei puolisonsa B:n jälkeen perimästä omaisuudesta ole tullut 90 000 euron puolisovähennyksen osalta perintöveroa suoritettavaksi, omaisuuden ei voida katsoa tulevan perintö- ja lahjaverolain 17 §:ssä tarkoitetuin tavoin perintöverotuksen kohteeksi kahteen kertaan, jos A:n jälkeen toimitettavassa perintöverotuksessa perintöveron perusteeseen luetaan 90 000 euroa. Asiassa ei siten tältä osin voida soveltaa perintö- ja lahjaverolain 17 §:ää.

17 §.
Milloin samasta omaisuudesta olisi kahden tai useamman, kahden vuoden kuluessa sattuneen kuolemantapauksen johdosta suoritettava perintöveroa, on siitä maksettava veroa vain kerran, sen sukulaisuussuhteen mukaan, mikä näissä tapauksissa on kaukaisin.

Itä-Suo­men HAO 15.5.2024 1131/​2024

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments