Hyvinvointialue velvoitettiin korvaamaan lapsen huostaanottoasiassa puolet huoltajien asianajokuluista sekä todistajien palkkion määrä

24.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:79 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Korvausvelvollisuuden kohtuullisuus – Lastensuojelu – Huostaanotto – Huostaanottohakemuksen hylkääminen

Hallinto-oikeus oli hylännyt hyvinvointialueen hakemuksen lapsen huostaanottamiseksi sekä lapsen vanhempien esittämän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevassa ratkaisussa on kysymys kuluvastuun kohtuullisuuden kokonaisarvioinnista, jossa asian lopputulos ei ole korvaamista arvioitaessa ainoa määräävä tekijä. Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa oli ollut kyse asianosaisten kannalta erityisen merkittävästä asiasta, joka oli koskenut keskeisesti lapsen ja muutoksenhakijana olleiden vanhempien perhe-elämän suojaa. Huostaanottoasiasta oli päätetty ensi asteessa tuomioistuimessa, minkä voitiin nähdä korostavan oikeudellisen avustajan käyttämisen tarvetta. Nämä seikat yhdessä hallinto-oikeuden ratkaisun lopputuloksen kanssa puolsivat hyvinvointialueen korvausvelvollisuutta oikeudenkäyntikuluista.

Viranomaisella on kuitenkin lastensuojelulain 40 §:n määrittelemissä olosuhteissa velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin lapsen huostaan ottamiseksi. Asiassa saadun selvityksen valossa ja lapsen etu huomioon ottaen viranomainen oli huostaanottohakemusta tehtäessä vallinneen tilanteen tulkinnanvaraisuus huomioon ottaen voinut perustellusti arvioida, että asiassa oli aihetta saattaa huostaanottoa koskeva kysymys hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluiden valossa hakemuksen hylkäämiseen olivat keskeisesti vaikuttaneet hakemuksen tekemisen ja hallinto-oikeuden päätöksentekohetken välissä tapahtuneet muutokset.

Asian laatu ja hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoi, että olisi kohtuutonta, jos muutoksenhakijat joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asian tulkinnanvaraisuus ja viranomaisen toiminta huomioon ottaen viranomaista ei kuitenkaan tullut määrätä korvaamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikuluja kokonaisuudessaan.

(20) Tämän vuoksi Pirkanmaan hyvinvointialue on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n nojalla määrättävä korvaamaan A:n ja B:n oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä, korkeimman hallinto-oikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä, joka on puolet korvattavaksi vaadittujen kulujen määrästä lisättynä todistajanpalkkiolla.

KHO:2024:79

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments