Image for Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä

9.4.2024 | Lausunnot

Oikeusministeriö
 
Dnro L2024-10
 
Lausuntopyyntönne: VN/19658/2023, 28.2.2024
LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ASETUKSENANTOVALTUUSSÄÄNTELYN PÄIVITTÄMISEKSI OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ
 
Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä hallituksen esityksestä asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa. 
 

Yleiset huomiot

Asianajajaliiton yhtenä sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi. Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohta on oikeusvaltion turvaaminen. Lausunnoissaan Asianajajaliitto pyrkii painottamaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen, oikeusturvaan sekä oikeuden saavutettavuuteen, perus ja ihmisoikeuksien sekä asianajajakunnan itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaamiseen liittyviä näkökulmia
 
Asianajajaliitto pitää kannatettavana esityksen tavoitetta asetuksenantovaltuuksien muuttamisesta perustulain vaatimusten mukaisesti siten, että oikeusministeriön hallinnonalan laeissa olevat yleiset asetuksenantovaltuudet päivitetään vastaamaan täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. Asianajajaliitto katsoo esityksessä todetuin tavoin, että esitys on omiaan edistämään oikeusvaltioperiaatteen ja hallinnon lainalaisuuden periaatteen toteutumista.
 
Asianajajaliitto korostaa, että nyt käsillä oleva aloite on erinomainen esimerkki niin sanotusta lainsäädännön huoltotyöstä, jonka toteuttamiseen ministeriöille tulisi poikkeuksetta turvata resursseja hallitusohjelmista riippumatta. 
 
Asianajajaliitto jakaa esityksessä todetun kannan siitä, että sellaiset lainsäädännössä olevat yleisvaltuudet, joiden perusteella ei ole annettu asetuksia, ja jotka eivät täytä edellytettyjä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia, tulee kumota. Vaikka tämän kaltaiset valtuussäännökset eivät ole esityksessä tarkemmin perustelluin tavoin haitallisia, niiden perusteella ei ole Asianajajaliiton käsityksen mukaan mahdollisuutta antaa tarpeen vaatiessa asetuksia. Asianajajaliitto katsoo, että tämän kaltaisten niin sanottujen kuolleiden yleisvaltuuksien kumoaminen parantaa lainsäädännön ymmärrettävyyttä ja sisäistä ristiriidattomuutta.  
 

Asetuksenantovaltuuksien kumoamisen vaikutusten huomioiminen

Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että mikäli voimassa oleva asetuksenantovaltuus kumotaan lailla, kaikki kyseisen valtuuden nojalla annetut alemman asteiset säädökset kumoutuvat, jollei toisin säädetä. 
 
Asianajajaliitto katsoo, että esityksessä tulisi tarkemmin huomioida asetuksenantovaltuuksien kumoamisen vaikutuksia alemmanasteiseen sääntelyyn siltä osin, kun niiden voidaan katsoa kumoutuvan yleisvaltuuden kumoamisen yhteydessä. Tämä pitää sisällään esimerkiksi tarpeellisten siirtymäsäännösten lisäämisen esitykseen tai vaihtoehtoisesti tarpeellisten asetusten antamisen uusien, nyt lisättävien tarkkarajaisten asetuksenantovaltuuksien nojalla. Tältä osin Asianajajaliitto viittaa esimerkiksi kieliasiain neuvottelukunnan asiassa antamaan lausumaan.
 
Muilta osin Asianajajaliitolla ei ole lausuttavaa esitykseen.
 
 
Helsingissä 9. päivänä huhtikuuta 2024
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
 
Niko Jakobsson
Pääsihteeri
 
 
LAATI
Jonni Veikkonen, juristi, oikeuspolitiikka ja kansainväliset asiat