Hallinto-oikeuden päätös ei ollut virheellinen vaikka lapsen sijaishuoltopaikka ei ollut enää ollut se, jonka soveltuvuutta hallinto-oikeus oli arvioinut

10.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:54 Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Hallinto-oikeuskäsittely – Lastensuojeluviranomaisen ilmoittamisvelvollisuus – Menettelyvirhe – Viranhaltijan toimivalta

Hallinto-oikeus oli päättänyt lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta sille tehdyn hakemuksen mukaisesti. Asiassa oli ratkaistavana, oliko päätös sijaishuoltopaikan osalta virheellinen sen vuoksi, että myös sijaishuoltopaikasta oli päätetty hakemuksen mukaisesti, vaikka lapsen sijaishuoltopaikkaa oli kiireellisen sijoituksen aikana muutettu ennen hallinto-oikeuden päätöksen antamista. Hallinto-oikeudelle tehtyä hakemusta ei ollut sijaishuoltopaikan osalta muutettu, ja lastensuojelulaissa viranomaiselle säädetty velvollisuus ilmoittaa sijaishuoltopaikan muuttamisesta hallinto-oikeudelle oli laiminlyöty. Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen viranhaltija oli tehnyt uuden päätöksen sijaishuoltopaikan muuttamisesta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että sijaishuoltopaikkaa koskeva kysymys oli hallinto-oikeuden päätöksellä tullut asianmukaisesti ratkaistuksi, kun hallinto-oikeus oli perustanut ratkaisunsa hakijan esittämään vaatimukseen ja oli arvioinut hakemuksessa esitetyn sijaishuoltopaikan soveltuvuutta. Lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisella kiireellisen sijoituksen aikana ei ollut välitöntä merkitystä sen kannalta, mihin lapsi sijoitetaan huostaanoton vahvistamisen jälkeen. Hallinto-oikeuden päätös ei ollut lainvastainen. Tässä yhteydessä ei voitu tutkia hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen tehdyn sijaishuoltopaikan muuttamista koskevan viranhaltijapäätöksen laillisuutta. Siihen oli voinut hakea erikseen muutosta.

Ks. ja vrt. KHO 8.5.2018 t 2090 ja KHO 21.12.2020 t H1071

KHO:2024:54

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments