Lausunto valtiovarainministeriön asetusehdotuksesta – Ostotarjoussääntely

22.3.2024 | Lausunnot

Valtiovarainministeriö
 
Dnro L2024-15
 
Lausuntopyyntönne: 11.3.2024
LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUSEHDOTUKSESTA – OSTOTARJOUSSÄÄNTELY
 
Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa valtiovarainministeriön asetusehdotuksesta tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1022/2012) muuttamisesta (jäljempänä ”Asetusehdotus”, ja voimassa oleva asetus jäljempänä ”Asetus”). Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää seuraavaa:
 

Ostotarjouksen ehdoista

Asetusehdotuksen mukaan Asetuksen 3 luvun 9 §:n 5) kohtaa ehdotetaan jaettavaksi kahteen siten, että 5) kohdassa edellytettäisiin tarjousasiakirjassa kerrottavaksi tieto siitä, onko säännellyllä markkinalla tehdyn ostotarjouksen vastikearvopapereita tarkoitus hakea otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja uudessa 5a) kohdassa tieto siitä, onko monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tehdyn ostotarjouksen vastikearvopapereita tarkoitus hakea otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai säännellyllä markkinalla. 
 
Asianajajaliitto tiedostaa, että jako 9 § 5) ja 9 § 5a) kohtaan Asetusehdotuksessa heijastaa ehdotettuja arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 §:ää ja 24a §:ää, joissa määrätään tarjousvastikkeesta vapaaehtoisessa ostotarjouksessa säännellyllä markkinalla ja monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Asianajajaliitto kuitenkin ehdottaa harkittavaksi, riittäisikö Asetuksen 9 § 5 kohtaa muuttaa siten, että tarjouksentekijä on kummassakin tapauksessa (sekä säännellyn markkinan että monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ostotarjouksessa) velvollinen kertomaan tarjousasiakirjassa tiedon siitä, onko ostotarjouksessa vastikkeena tarjottavat arvopaperit tarkoitus hakea otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Velvollisuus antaa tieto olisi yhtä lailla voimassa sekä säännellyllä markkinalla että monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tehtävässä ostotarjouksessa, jolloin uusi 5a) kohta olisi tarpeeton.
 
Asianajajaliitto pitää tietoa vastikearvopaperin kaupankäynnin kohteeksi hakemisesta olennaisena tietona sijoittajien kannalta riippumatta siitä, vaikuttaako se velvollisuuteen tarjota rahavastikevaihtoehtoa arvopaperimarkkinalain 24 §:n tarkoittamalla tavalla.
 
Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 2024
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
 
Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri
 
 
LAATI
Asianajaja Mia Mokkila, Helsinki
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu arvopaperi- ja rahoitusoikeuden asiantuntijaryhmässä.