EOA: Laillisesti hallussa olevia reseptilääkkeitä ei voida ottaa pois tuomioistuimen turvatarkastukseen tulevalta

15.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli Helsingin Sanomista saamiensa tietojen perusteella sitä, että Helsingin käräjäoikeuden turvatarkastuksessa oikeustaloon tulevilta henkilöiltä otetaan pois lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä. Kantelijan mielestä reseptilääkkeiden ottaminen pois ihmiseltä on terveyden vaarantamista ja myös psyykkistä pahoinpitelyä. Turvatarkastaja ei voi tietää, mikä lääke on henkilölle välttämätön ja mikä ei. Kantelijan mielestä oli perusteetonta väittää, että reseptilääke voisi vaarantaa turvallisuuden. Pikemminkin juuri reseptilääkkeen pois ottaminen saattoi vaarantaa turvallisuuden ja järjestyksen.

– – –

Oikeusasiamies Jääskeläinen:

– – – Olen edellä mainitussa 11.5.2011 antamassani ratkaisussa päätynyt siihen, ettei lääkkeiden poisottaminen Helsingin käräjäoikeuden turvatarkastuksessa ollut lainvastaista, mikäli kysymys oli huumausaineiksi luettavista lääkkeistä, joihin henkilöllä ei ollut lääkärin antamaa lääkemääräystä. Kysymys oli siis aineesta, jonka hallussapito oli kyseiselle henkilölle kiellettyä. Tältä osin minulla ei ole aihetta uudenlaisiin johtopäätöksiin.

Sen sijaan en ole aikaisemmassa ratkaisussani ottanut kantaa siihen, voidaanko sellaiset huumausaineiksi luettavat lääkkeet, joihin henkilöllä on asianmukainen lääkemääräys, ja joiden hallussapito ei sen vuoksi ole kiellettyä, ottaa istunnon ajaksi kuittia vastaan säilöön edellä selostetun turvatarkastussuunnitelman kohdassa 6 selostetuin tavoin.

Kantelun johdosta minun on nyt uutena kysymyksenä arvioitava, voidaanko huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita, joihin henkilöllä on asianmukainen lääkemääräys, tai dopingaineita, joiden hallussapitoa omaan käyttöön ei ole kielletty, pitää turvatarkastuslaissa tarkoitettuina aineina, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle tai järjestykselle esimerkiksi sillä perusteella, että aineen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa päihtymystä ja siihen liittyviä käytöshäiriöitä.

Vaikka kantelussa on kysymys vain lääkkeistä, on tässä yhteydessä johdonmukaisuuden vuoksi pohdittava myös, voidaanko laillisesti hallussa pidettyä alkoholijuomaa pitää turvatarkastuslaissa tarkoitettuna aineena, jolla voidaan aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle tai järjestykselle.

– – –

. . . ottaen huomioon senkin, miten alkoholijuomien käyttöön ja sitä indikoivaan juomien hallussapitoon muualla lainsäädännössä ja muissa ihmisten julkista kokoontumista edellyttävissä asiayhteyksissä suhtaudutaan, en voi pitää lainvastaisena tulkintaa, jonka  mukaan alkoholijuomia pidetään oikeustaloon tultaessa aineina, joiden käytöllä voidaan aiheuttaa vaaraa  turvallisuudelle tai järjestykselle.

– – –

Edellä esitetyn perusteella katson, että puheena olevien laillisesti henkilön hallussa olevien lääkkeiden pois ottaminen ei ole turvatarkastuslain 5 §:n mukaista. Menettely ei ole lain tavoitteiden toteuttamiseksi välttämätöntä ja oikeasuhtaista perusoikeuksien rajoitusedellytysten mukaisella tavalla.

– – –

Koska hormonivalmisteiden tai useimpien muidenkaan rikoslaissa tai kilpaurheilussa kiellettyjen dopingaineiden hallussapito omaan käyttöön ei ole lainsäädännössä kiellettyä, en voi pitää dopingaineiden pois ottamista oikeustalon turvatarkastuksessa lainmukaisena menettelynä. Menettely voi olla laillinen vain, jos kysymys on sellaisesta dopingaineen määrästä, joka selvästi osoittaa levittämistarkoituksen, jolloin aineiden hallussapito voi rikoslain 44 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin olla kiellettyä.

– – –

Saatan edellä kohdassa 3.4.5 esittämäni käsitykset laillisesti hallussa pidettyjen lääkärin määräämien huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden ja dopingaineiden pois ottamisen lainvastaisuudesta tuomioistuimen turvatarkastuksessa Helsingin käräjäoikeuden tietoon.

Lisäksi kiinnitän käräjäoikeuden huomiota turvatarkastuksesta asiakkaille annettavaan riittävään informaatioon, sekä yksityisyyden suojan turvaamiseen turvatarkastuksissa. Näissä tarkoituksissa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni Helsingin käräjäoikeuden laamannille.

Ilmoitan ratkaisustani myös Tuomioistuinvirastolle. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 12 §:n 3 momenttiin viitaten saatan tässä päätöksessä esittämäni havainnot myös  lakivaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan tietoon, joissa parhaillaan käsitellään turvatarkastuslain muuttamista koskevaa edellä mainittua hallituksen esitystä.

EOAK/6357/2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments