Lausunto HE-luonnoksesta Tullin rikostorjuntalain 3 luvun muuttamisesta

15.12.2023 | Lausunnot

Valtiovarainministeriö
 
L2023-57
 
Lausuntopyyntönne: VN/24735/2023, VM109:00/2023, 14.11.2023
HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS TULLIN RIKOSTORJUNTALAIN 3 LUVUN MUUTTAMISESTA
 
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun muuttamisesta. 
 
Kuten hallituksen esityksessä todetaan, salaista tiedonhankintaa koskevia säännöksiä on Tullin rikostorjuntalain salaista tiedonhankintaa koskevan 3 luvun lisäksi Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain 3 luvussa, poliisilain 5 luvussa sekä pakkokeinolain 10 luvussa. Edellä mainittuja säännöksiä on vastikään muutettu ja yhtenäistetty. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että salaisia tiedonhankintakeinoja koskeva lainsäädäntö on yhdenmukaista. Niin Näin ollen Asianajajaliitto kannattaa Tullin rikostorjuntalain 3 luvun säännöksiä ehdotetun mukaisesti siten, että Tullin rikostorjuntalain muutokset rinnastuvat sisällöltään edellä mainittujen lakien salaista tiedonhankintaa koskeviin säännöksiin. 
 
Asianajajaliitto pitää kuitenkin yleisellä tasolla ongelmallisena lainvalvonta- ja turvallisuusviranomaisten jatkuvasti kasvavaa toimivaltuuksien lisäämistä. Pyydämmekin valtiovarainministeriötä kiinnittämään huomiota kyseiseen asiaan sekä erityisesti suhteellisuus- ja tarpeellisuusvaatimusten määrittelyyn. 
 
Asianajajaliitto toistaa muun muassa Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muutoksen yhteydessä esiin tuomansa ongelman siitä, ettei salaisten pakkokeinojen käytön kohteena olevalla henkilöllä ole Tullin rikostorjuntalaissa, sen ehdotetuissa muutoksissa tai muuallakaan, salaisia pakkokeinoja koskevassa lainsäädännössä oikeutta saattaa käytettyjen pakkokeinojen laillisuutta jälkikäteen tuomioistuimen tutkittavaksi. Pakkokeinojen käytön valvonta on lisäksi, vuosittaista kertomusta lukuun ottamatta, uskottu pakkokeinoja käyttävälle viranomaiselle itselleen. Asianajajaliitto kehottaa tässäkin yhteydessä vakavasti harkitsemaan tehokkaan jälkivalvonnan keinoja kansalaisten perusoikeuksien ja viranomaistoiminnan luottamuksen turvaamiseksi. Huomautamme myösAsianajajaliitto myös huomauttaa, ettei rikostorjunnan varjolla tule myöskään pyrkiä supistamaan kansalaisten perusoikeuksien nykytilaa. 
 
Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 2023
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
 
Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri
 
LAATI
Asianajaja Pekka Ylikoski, Helsinki
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.