Paliskunta oli voinut harkintavaltansa puitteissa jättää porojen saantoluvan myöntämättä käyttämättä etuosto-oikeutta

19.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:85 Porotalousasia – Porokarjan luovuttaminen – Porokarjan saantolupa – Etuosto-ostomenettely – Yhdenvertainen kohtelu

A oli ostanut B:ltä X:n paliskuntaan kuuluvan poromerkin ja merkkiin kuuluvat kolme poroa. A ei ollut paliskunnan osakas, eikä A:n ja B:n välillä ollut sukulaisuussuhdetta. Paliskunta ei ollut myöntänyt porojen luovutukselle porokarjan saantolupaa. B ei ollut tämän johdosta vaatinut, että paliskunta käyttää etuosto-oikeutta. Paliskunta ei ollut myöskään omasta aloitteestaan tehnyt etuosto-oikeutta koskevaa päätöstä.

Asiassa oli A:n valituksesta otettava kantaa siihen, oliko porojen omistusoikeus siirtynyt A:lle sillä perusteella, että paliskunta ei ole käyttänyt etuosto-oikeuttaan määräajassa. Asiassa oli myös arvioitava, oliko paliskunnan päätös saantoluvan epäämisestä ollut vastoin vaatimusta yhdenvertaisesta kohtelusta.

Kysymyksessä oleva porojen kauppa oli edellyttänyt porokarjan saantolupaa, jotta omistusoikeus luovutettuihin poroihin siirtyisi A:lle. Korkein hallinto-oikeus totesi, että etuostomenettely oli säädetty luovuttajan suojaksi. Saantoluvan epäämisen edellytyksenä ei lain sanamuoto ja esityöt huomioon ottaen ollut, että paliskunta käyttää määräajassa etuosto-oikeutta. Näin ollen myöskään porojen omistusoikeus ei ollut siirtynyt A:lle sillä valituksessa esitetyllä perusteella, että paliskunta ei ollut käyttänyt etuosto-oikeutta.

Paliskunnan suurin sallittu eloporoluku oli ylittynyt useana vuotena. Asiassa saadun selvityksen mukaan A:n ja B:n välinen porokauppa olisi toteutuessaan hajauttanut porojen omistusta paliskunnassa ja näin heikentänyt poronhoidosta pääasiallisen toimeentulonsa saavien osakkaiden toimeentuloa. Tämän vuoksi ja kun myös otettiin huomioon, että paliskunta ei ollut myöntänyt päätöstään edeltävien vuosien aikana saantolupia, saantoluvan epäämisen nyt esillä olevassa tapauksessa ei voitu katsoa loukkaavan yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Paliskunta oli voinut harkintavaltansa puitteissa jättää saantoluvan myöntämättä.

KHO:2023:85

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments