Asianajaja erotettiin Asianajajaliitosta

19.9.2023 | Tiedotteet

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on erottanut liitosta Tuomas Vesalan. Valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisu on annettu 7.7.2023 ja erottamisratkaisu on tullut lainvoimaiseksi 19.9.2023.

Vesala oli valvontalautakunnan mukaan laiminlyönyt vastausvelvollisuutensa jättämällä vastaamatta valvontalautakunnan vastauspyyntöihin useista kehotuksista huolimatta sekä menetellyt hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden vastaisesti laiminlyödessään toistuvasti Asianajajaliiton jäsenmaksut. Vesalan erottaminen oli yhteinen seuraamus neljästä eri valvonta-asiasta.

Valvontalautakunta otti seuraamusharkinnassaan huomioon myös sen, että Vesalalle oli määrätty aiemmin useita kurinpidollisia seuraamuksia vuosina 2015–2022, joista vakavin oli seuraamusmaksu. Valvontalautakunnan mukaan Vesalan menettely kokonaisuudessaan osoitti, että hän ei asianajajana alistunut laissa säädettyyn toimintansa valvontaan.

Edellä mainittujen valvonta-asioiden lisäksi Asianajajaliiton hallitus oli osana asianajajien velkaantumisseurantaa erottanut Vesalan Asianajajaliiton jäsenyydestä 5.5.2022. Vesala oli toistuvasti vuosina 2019–2022 ollut ulosottoperinnässä muun muassa maksamattomien julkisten saatavien takia. Vesala valitti hallituksen erottamispäätöksestä Helsingin hovioikeuteen, joka antoi asiassa päätöksensä 1.9.2023. Hovioikeus pysytti hallituksen päätöksen ja katsoi, että tarkoituksellinen julkisten saatavien maksaminen toistuvasti ulosoton kautta osoittaa piittaamattomuutta julkisten velvoitteiden hoitamisessa, mikä on omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa.

Hovioikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen, mutta valvontalautakunnan ratkaisun johdosta Vesala on erotettu Asianajajaliitosta eikä hän voi hoitaa oikeudenkäyntiavustajan tehtäviä kolmeen vuoteen.

Asiaan liittyvät julkiset ratkaisuselosteet toimitetaan pyynnöstä.

Lisätiedot:
Valvontayksikön päällikkö Britta Andersin, puh. 050 911 0110, britta.andersin@valvontalautakunta.fi
Pääsihteeri Niko Jakobsson, puh. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Viestintäjohtaja Liisa Laitinen, puh. 044 333 0512, liisa.laitinen@asianajajaliitto.fi