Asianomistajan nimi voidaan määrätä salaiseksi kun hänelle määrätään avustaja ennen rikosasian vireilletuloa

7.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkeimman oikeden 7.7.2023 antama päätös nro 1061 asiassa R2022/748

2. Asianomistaja oli pyytänyt, että hänen henkilöllisyytensä määrätään salassa pidettäväksi. Käräjäoikeus on todennut,että oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 6 §:n säännös henkilöllisyyden määräämisestä salassa pidettäväksi koskee vain rikosasioita. Käräjäoikeudessa ratkaistavana olevassa asiassa on kysymys avustajan määräämistä koskevasta hakemusasiasta eikä siis rikosasiasta, vaikka hakemus rikosasiaan liittyykin. Koska laissa ei ole säädetty asianomistajan henkilöllisyyden määräämisestä salassa pidettäväksi tällaisessakaan hakemusasiassa, käräjäoikeus on hylännyt pyynnön.

3. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, voidaanko asianomistajan henkilöllisyys määrätä salassa pidettäväksi asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan määräämistä koskevassa asiassa.

– – –

Johtopäätökset

11. Korkein oikeus katsoo perustelluksi tulkita oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetunlain 6 §:n 1 momentin 1 kohtaa siten, että siinä tarkoitetturikosasia käsittää myös hakemusasian, joka koskee tällaiseen rikosasiaan liittyvän asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan määräämistä.

12. Tässä asiassa asianomistajalle on määrätty oikeudenkäyntiavustaja esitutkintaa ja mahdollista oikeudenkäyntiä varten rikoslain 20 luvussa tarkoitetussa seksuaalirikosta koskevassa asiassa. Kysymys on rikosasiasta, joka koskee erityisen arkaluonteista asianomistajan yksityiselämään liittyvää seikkaa. Näin ollen edellytykset asianomistajan henkilöllisyyden määräämiselle salassa pidettäväksi täyttyvät.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden päätöstä muutetaan.A:n henkilöllisyys määrätään salassa pidettäväksi 60 vuodeksi asian vireilletulosta 6.5.2022 lähtien eli 6.5.2082 saakka. Näin ollen myös käräjäoikeuden ja Korkeimman oikeudenpäätökset ovat salassa pidettäviä 6.5.2082 saakka siltä osinkuin niistä ilmenee asianomistajan henkilöllisyys.

 

Ratkaisu julkaistaan Finlexin “Muut kuin ennakkopäätökset” osassa. Julkaistu 8.8.2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jyrki Virolainen
11 kuukautta sitten

Outoa, että ratkaisua ei ole haluttu julkaista ennakkopäätöksenä.
En tiedä, mutta asia saattaa liittyä KKO:ssa sittemmin vireille tulleeseen purkuasiaan.