Velkajärjestely määrättiin päättyneeksi ennenaikaisesti velallisen hakemuksesta ainoan velkojan suostuessa hakemukseen

8.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO 2023:1 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelman muuttaminen – Maksuohjelman ennenaikainen päättäminen

X oli hakenut käräjäoikeudesta maksuohjelman muuttamista velkajärjestelylain 44 §:n nojalla siten, että se määrätään päättymään ennen maksuohjelman mukaista päättymisaikaa. X:n maksuohjelma oli jo päättynyt tavallisten C-velkojen ja B-vakuusvelan osalta, mutta X:lle vahvistettu maksuohjelma päättyi A-vakuusvelkojen osalta vasta 30.10.2031. Vaatimuksensa perusteena X oli esittänyt, että hän oli hoitanut kaikki maksuohjelman mukaiset velvoitteensa.

X:n vaatimuksessa on kysymys hänelle vahvistetun maksuohjelman muuttamisesta, josta säädetään velkajärjestelylain 44 §:ssä. Pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan maksuohjelmaa voidaan velallisen tai velkojan hakemuksesta muuttaa muun ohella silloin, kun muissa velkajärjestelyn kannalta merkityksellisissä olosuhteissa on ohjelman vahvistamisen jälkeen tapahtunut olennainen muutos sekä silloin, kun ohjelman vahvistamisen jälkeen on ilmennyt sellaisia seikkoja, joilla olisi ollut olennainen merkitys velkajärjestelyn kannalta, jos ne olisivat olleet tiedossa velkajärjestelystä päätettäessä. Maksuohjelman muuttamista koskevassa lainkohdassa tai muualla velkajärjestelylaissa ei siten ole nimenomaisesti säädetty maksuohjelman ennenaikaisesta päättämisestä. Velkajärjestelylain 44 §:n esitöissä (HE 183/1992 vp s. 73-74 ja HE 98/2002 vp s. 43-44) ei ole lausuttu siitä, voidaanko velallisen maksuohjelmaa nyt käsiteltävänä olevan kaltaisessa tilanteessa muuttaa X:n vaatimalla tavalla eivätkä velkajärjestelylain muuttamista koskevan hallituksen esityksen 238/2021 sivulla 116 olevat maininnat lain 44 §:ään valmistelluista muutoksista ja niistä luopumisesta selvennä lainkohdan tulkintaa tältä osin. Nyt ratkaistavana olevasta tulkintakysymyksestä ole annettu myöskään korkeimman oikeuden ennakkoratkaisua.

X:n velkajärjestely on päättynyt jo aiemmin tavallisten C-velkojen ja B-vakuusvelan osalta. X:n ainoa A-vakuusvelkoja Yhtiö B on antanut nimenomaisen suostumuksensa sille, että X:n maksuohjelma voidaan määrätä päättymään myös A-velkojen osalta. Suostumuksellaan Yhtiö B on luopunut vapaaehtoisesti sille maksuohjelman perusteella mahdollisesti vielä maksuohjelman voimassaolon aikana syntyvistä oikeuksistaan. Maksuohjelman jatkuminen 31.10.2031 saakka maksuohjelman mukaisten velvoitteiden täyttämisestä huolimatta vaikeuttaisi erilaisten rekisterimerkintöjen vuoksi X:n talouden korjaantumista ja taloudellisen toimintakyvyn palautumista, mikä on ristiriidassa velkajärjestelymenettelyn yleisten tavoitteiden kanssa. Edellä kerrotut seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että X:n velkajärjestelyn kannalta merkityksellisissä olosuhteissa on tapahtunut velkajärjestelylain 44 §:ssä tarkoitettu olennainen muutos. Lisäksi maksuohjelman vahvistamisen jälkeen on ilmennyt lainkohdassa tarkoitettuja uusia seikkoja, joiden perusteella maksuohjelman muuttaminen sen keston osalta on perusteltua. X:n maksuohjelman muuttamiselle on siten velkajärjestelylain 44 §:n 1 momentin 1 ja 2 mukaiset edellytykset.

RHO 2023:1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments