Kunnalle maksuun 100.000 euron uhkasakko kun se pani kiellosta huolimatta hankintapäätöksen täytäntöön

24.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:35 Julkinen hankinta – Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi – Uhkasakon määrä

Markkinaoikeus oli päätöksellään 1.7.2021 kumonnut kunnan tekemän hankintapäätöksen talvikunnossapitoa koskevan palvelun toimittajan valinnasta ja kieltänyt asettamansa 100 000 euron sakon uhalla kuntaa panemasta hankintapäätöstä täytäntöön. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan kunnan oli järjestettävä uusi tarjouskilpailu, mikäli kunta aikoo edelleen toteuttaa kyseisen hankinnan julkisena hankintana. Kunta oli 19.10.2021 sopinut jatkavansa erään urakoitsijan kanssa aikaisemmin tekemäänsä väliaikaista sopimusta siihen asti, kunnes uusi tarjouskilpailu oli ehditty toteuttaa.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko markkinaoikeus voinut tuomita markkinaoikeuden päätöksellä 1.7.2021 asetetun 100 000 euron uhkasakon kunnan maksettavaksi.

Kunta oli markkinaoikeuden päätöksen jälkeen pannut hankintapäätöksen täytäntöön jatkamalla aikaisemmin tekemäänsä väliaikaista sopimusta ja laiminlyönyt velvollisuutensa kilpailuttaa hankinta viipymättä. Kunta ei ollut siten noudattanut markkinaoikeuden päätöksessä asetettua kieltoa.

Markkinaoikeuden päätöksessä asetettu uhkasakko tehostaa lainvastaisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa koskevan kiellon noudattamista ja siten hankintalain mukaisen kilpailuttamisvelvollisuuden täyttämistä. Uhkasakon alentamiskynnyksen tulee olla verraten korkea. Kun otettiin huomioon julkisten hankintojen kilpailuttamisvelvollisuuden turvaaminen sekä se, että hankintapäätös oli pantu täytäntöön kaikkien markkinaoikeuden asettaman kiellon kohteena olevien kunnossapitoalueiden osalta, maksettavaksi tuomittavan uhkasakon määrää harkittaessa merkitystä ei ollut annettava sille, että kyseessä oli ollut monivuotinen palveluhankinta ja että hankintayksikkö oli ryhtynyt toimiin hankinnan kilpailuttamiseksi siten, että hankintaa ei mahdollisesti ollut toteutettu kumotun hankintapäätöksen täytäntöönpanolla koko sen varsinaisella hankintakaudella. Asetettua ja tuomittua uhkasakkoa ei voitu pitää myöskään liian korkeana päävelvoitteen laatuun nähden.

Äänestys 3-2 uhkasakon määrästä

KHO:2023:35

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments