Esiselvitys suosittaa ulkomaalaislain kokonaisvaltaista uudistusta

5.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriön johdolla laadittu ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen esiselvityshankkeen loppuasiakirja on valmistunut. Selvitystyön perusteella tarve ulkomaalaislain uudistamiselle on ilmeinen niin asiakkaiden kuin lain soveltajien näkökulmasta. Kyseessä on keskeisin maahanmuuttoa sääntelevä laki, jonka vaikutukset ulottuvat laajalti suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen. Tämän vuoksi sen ajantasaisuus, sovellettavuus ja ymmärrettävyys on turvattava.

Selvityshankkeen suositus on, että ulkomaalaislain kokonaisuudistus käynnistetään seuraavalla hallituskaudella. Lisäksi suositellaan, että lain uudistaminen toteutettaisiin osahankkeina. Uudistusprosessi pohjautuisi asiakaslähtöisyyteen, perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä digitalisaation hyödyntämiseen.  

 ”Ulkomaalaislain kokonaisuudistukselle on kiistaton tarve sekä laaja tuki. Kaksikymmentä vuotta vanha laki, jota on muutettu noin sata kertaa, tarvitsee päivittämistä ja selkeyttämistä. Toivomme uudistamistyölle mandaattia tulevalta hallitukselta.”    sanoo sisäministeriön ylijohtaja Minna Hulkkonen.  

Oleskelulupajärjestelmän yksinkertaistaminen kiireellisin uudistus 

Selvitystyön perusteella kiireellisin sisällöllinen uudistamisen kohde on oleskelulupajärjestelmän yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen. Sen avulla pyritään edistämään asiakaslähtöisyyttä ja sujuvoittamaan maahanmuuton prosesseja. Sujuvilla maahanmuuttoprosesseilla tuetaan Suomen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

Yksi maahanmuuttoa koskeva laki 

Voimassa olevan ulkomaalaislain sääntely koskee kaikkea kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä, oleskelua ja työskentelyä, jollei erillislaeissa toisin säädetä. Lukuisten erillisten muutosten johdosta laki on pirstaloitunut ja erillislait sekä sisäiset säännösviittaukset tekevät laista hajanaisen. Yhteen lakiin sijoitettuna sääntely olisi selkeämpää, yhtenäisempää ja yhdenmukaisempaa. Onkin tärkeää, että lain rakenne on uudistusprosessin prioriteetti. 

Osallistaminen esiselvitystyön tärkeä osa  

Esiselvityshankkeessa on kuultu laajasti lakia soveltavia viranomaisia sekä muita maahanmuuton asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Lakiin kohdistuvia muutostarpeita kartoitettiin erilaisissa työpajoissa ja verkkokyselyllä. Lisäksi kansalaisyhteiskunta osallistui innokkaasti keskusteluun aiheesta viime syksynä järjestettyssä Suomesta maahanmuuttomaa – yhdessä tavoitteista tekoihin -seminaarissa ja maahanmuuttodialogeissa. Osallistaminen oli tärkeä osa esiselvityshanketta ja sitä on tarkoitus jatkaa myös lakihankkeessa. 

Taustaksi esiselvityshankkeesta

Sisäministeriö käynnisti ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen esiselvityshankkeen lokakuussa 2021. Hankkeen tueksi asetettiin poikkihallinnollinen seurantaryhmä, jossa oli edustajat ulkoministeriöstä, oikeusministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Maahanmuuttovirastosta, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta sekä tutkijayhteisöstä. Seurantaryhmän keskeiset havainnot on koottu loppuasiakirjan alkuun. 

Hankkeen asettamispäätöksen mukaisesti esiselvityshankkeessa on arvioitu nykyisen ulkomaalaislain sisällön ja rakenteen nykytilaa ja toimivuutta sekä tunnistettu lain keskeiset kehittämistarpeet. Lisäksi hankkeessa on hahmoteltu kokonaisuudistuksen toteuttamistapaa kuten lakihankkeen organisointia, resurssitarpeita ja valmisteluaikataulua. Vaikutusten arviointiin ja osallistamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Esiselvitys suosittaa ulkomaalaislain kokonaisvaltaista uudistusta

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments