Lausunto arviomuistiosta lautamiesten valintatavasta

5.4.2023 | Lausunnot

Oikeusministeriö

Dnro L2023-10

Lausuntopyyntönne: VN/16552/2022, 3.3.2023
ARVIOMUISTIO LAUTAMIESTEN VALINTATAVASTA

Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.

1. Pitäisikö lautamiesten valintatapaa muuttaa nykyisestä? Miksi?

Asianajajaliitto katsoo, että lautamiesten valinta tulisi siirtää pois kunnanvaltuustoilta ja puolueilta samoin perusteluin, kuin mitä eduskunnan oikeusasiamies on lausunnossaan 370/5/15 todennut. Valintamenettely tulisi esimerkiksi Euroopan neuvoston korruption vastaisen toimielimen GRECO:n mukaan kuulua riippumattomuussyistä oikeuslaitoksille.

Asianajajaliiton näkemyksen mukaan paras vaihtoehto olisi arvonta suostumuksensa antaneiden välillä. Suostumus voitaisiin pyytää esimerkiksi kunnallis- tai aluevaalien yh-teydessä aina vaalikaudeksi koskien kunkin käräjäoikeuden tuomiopiiriä. Arvonnassa tu-li nimetä Tuomioistuinviraston osoittama määrä lautamiehiä sekä riittävä määrä, esi-merkiksi 20 prosenttia, varahenkilöitä.

Arvonnassa valituksi tulleet nimittäisi Tuomioistuinvirasto vaalikaudeksi kerrallaan. Jo nyt on ongelmana se, että kuntien ja käräjäoikeuksien välillä ei vallitse yhteyttä, vaan useimmat käräjäoikeuspiirit käsittävät useita kuntia.

2. Jos lautamiesten valintatapaa muutetaan, kenen pitäisi nimetä lautamiesehdokkaat? Miksi?

Nimitysoikeus tulisi olla edellä kuvatun tavoin olla Tuomioistuinvirastolla.

Kyseessä on tuomarin tehtävä alioikeustasolla, joten asia kuulunee Tuomioistuinviras-ton toimialaan.

3. Pitäisikö lautamiesten mahdollinen rikostausta selvittää ennen kuin heidät voitaisiin nimittää tehtäväänsä? Jos, niin kenen pitäisi tällainen selvitys tehdä?

Ennen nimitystä valituista tulisi tehdä paikallisen poliisin suorittama suppea turvalli-suusselvitys siten kuin turvallisuusselvityksistä annetussa laissa (726/2014) edellytetään.

4. Jos lautamiesehdokkaita olisi enemmän kuin lautamiespaikkoja, kenen pitäisi valita lautamiehet asetettujen ehdokkaiden joukosta? Miten valinnan pitäisi tapahtua?

Jos valinta toteutetaan kohdan 1 mukaisesti, tällaista tilannetta ei synny.

5. Jos lautamiesten valintapaa muutetaan, kenen pitäisi nimittää lautamiehet? Miksi?

Viittaamme kohteliaimmin edellä lausuttuun.

6. Muita kommentteja arviomuistiosta?

Asianajajaliiton näkemyksen mukaan lautamiesjärjestelmä nykyisellään ei vastaa niitä tavoitteita, joita sille on asetettu. Asianajajaliiton mielestä tulisi aloittaa keskustelu koko järjestelmästä luopumiseksi. Samalla on kuitenkin varmistettava, että tuomioistuinten resurssit riittävät lautamiesjärjestelmän korvaamiseen.

Helsingissä 5. päivänä huhtikuuta 2023

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

LAATI
Asianajaja Pekka Ylikoski, Asianajotoimisto Justitum Oy, Helsinki

 

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.