Lähestymiskiellon sähköinen valvonta käyttöön ja kiellon hakemisesta maksutonta – vakavan rikoksen uhriksi joutuneelle hakijalle voidaan määrätä avustaja

17.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lähestymiskiellon tehostamiseksi otetaan käyttöön sähköinen valvonta. Lisäksi lähestymiskiellon hakemisesta tulee maksutonta ja lähestymiskiellon rikkomista koskeva rikosasia on käsiteltävä kiireellisesti. Tasavallan presidentti vahvisti lait 16.2.2023. Muutokset tulevat voimaan lokakuussa.

Hengen tai terveyden vaarassa olevan henkilön suojelemiseksi otetaan käyttöön sähköisesti valvottu lähestymiskielto. Se voidaan liittää laajennettuun lähestymiskieltoon vakavimmissa tapauksissa. Lähestymiskiellon sähköisestä valvonnasta päättää tuomioistuin ja sen teknisestä valvonnasta vastaa Rikosseuraamuslaitos.

Muita tärkeitä uudistuksia ovat, että lähestymiskiellon hakijalta ei peritä maksua silloinkaan, kun hakemus hylätään tai asia raukeaa. Lisäksi vakavan rikoksen uhriksi joutuneelle lähestymiskiellon hakijalle voidaan määrätä avustaja ja tukipalveluihin ohjaamista lähestymiskieltoasioissa tehostetaan.

14 a §.(SK: 202/2023, HE:143/2022)
Avustaja.
Tuomioistuin voi määrätä avustajan lähestymiskiellon hakijalle tai sille, jota kiellolla on tarkoitus suojata, jos hän ei ole hakija, jos hakemuksen perusteena on epäily kiellolla suojattavan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuneesta rikoksesta ja sitä epäillyn rikoksen vakavuus, kiellolla suojattavan henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioon ottaen on pidettävä perusteltuna.
Teknisesti valvottua lähestymiskieltoa koskevassa asiassa kieltoon määrättäväksi vaaditulle on määrättävä avustaja, jos hän sitä pyytää.
Avustajasta on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 2 luvussa säädetään puolustajasta ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajasta. Avustajan saaneen korvausvelvollisuuteen valtiolle ei kuitenkaan sovelleta, mitä luvun 11 §:ssä säädetään.

Lähestymiskieltoa koskevat lainmuutokset tulevat voimaan 1. lokakuuta 2023.

Lainmuutokset hyväksyessään eduskunta edellytti, että hallitus seuraa laajennetun lähestymiskiellon sähköisen valvonnan toimivuutta ja vaikutuksia sekä arvioi tarpeen ja mahdollisuudet kehittää sähköistä valvontaa ja laajentaa sen käyttöalaa lähestymiskiellon noudattamisen valvonnassa. Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus seuraa tarkoin lähestymiskiellon tehostamiseen kohdennettujen resurssien riittävyyttä ja tarvittaessa ryhtyy välittömiin toimiin niiden lisäämiseksi.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments