Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupparekisteristä

19.1.2023 | Lausunnot

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Dnro L2022-79

Lausuntopyyntönne: VN/30978/2022, 2.12.2022
LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KAUPPAREKISTERISTÄ

Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut valtioneuvoston asetusta kaupparekisteristä (jäljempänä ”Asetus”) , jonka sisältöä on perusteltu toimitetussa muistiossa. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti uuden kaupparekisterilain, josta on annettu hallituksen esitys HE 244/2022, kanssa.

Asianajajaliitto kannattaa lakiteknistä muutosta aiempaan, jonka johdosta laintasoisen säätelyn sijaan asetuksessa määrätään tarkemmin mitä tietoja kustakin yritys- ja yhteisömuodosta kirjataan kaupparekisteriin.

Lisäksi Asianajajaliitto kannattaa sitä, ettei sähköisesti annettuun muutosilmoitukseen tarvitse jatkossa liittää vastuuhenkilöiden valintaa koskevaa asiakirjaa. Ilmoituksen antajan on tunnistauduttava sähköisesti tai paperilla annettavan ilmoituksen osalta fyysisesti, mikä pienentää riskiä väärinkäytöksille. Mahdollisia väärinkäytöksiä osaltaan myös ennaltaehkäisee se, että rekisteriviranomainen voi aina pyytää liitteet.

Helsingissä 19. päivänä tammikuuta 2023

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

LAATI
Asianajaja Jouni Gauriloff, Finsta Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu yhtiöoikeuden asiantuntijaryhmässä.