Lausunto arviomuistiosta liittyen henkilötietojen käsittelyyn Syyttäjälaitoksessa

15.12.2022 | Lausunnot

Oikeusministeriölle

Dnro L2022-62

Lausuntopyyntönne: VN/13193/2022, 26.10.2022
LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA LIITTYEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN SYYTTÄJÄLAITOKSESSA

Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.

Yleistä

Asianajajaliitto toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa arviomuistiossa esitetyistä perusteista ja niiden pohjalta tehdystä sääntelytarpeen arvioinnista. Asianajajaliitto yhtyy muistiossa esille tuotuihin ongelmakohtiin ja katsoo, että tarve sääntelylle on olemassa. Asianajajaliitto toteaa arviomuistiossakin viitatuin tavoin, että rekisteritietojen siirtyminen, käsittely ja rekisterinpidon yleiset vaatimukset, kuten rekisteröidyn oikeuksien suoja, toteutuvat nykyisellään huonosti poliisin rekistereiden ja Syyttäjälaitoksen toimintaa olennaisesti kuuluvan esitutkinta-aineiston osalta.

Tältäkin osin Asianajajaliitto pitää sääntelyn täydentämistä tarpeellisena, ja pyytää tässä yhteydessä kiinnittää huomiota myös siihen, että nykyisellään syyttäjän ratkaisut rikosasioissa eivät sellaisenaan siirry poliisin tietojärjestelmään. Tämän vuoksi mm. syyttämättä jättämispäätöksistä ei ole merkintää poliisin rekisteritiedoissa. Mahdollisen yhtenäisrekisterin avulla tämä vakava ongelma olisi korjattavissa.

Asianajajaliitto katsoo osin arviomuistiossa esitetyn mukaisesti, että säädösmuutokset tulisi ensisijaisesti pyrkiä toteuttaamaan nykyistä lainsäädäntöä täydentävillä erityissäännöksillä erillislakien sijaan. Sääntelyn on oltava riittävän yksityiskohtaista tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 2022

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

LAATI
Asianajaja Pekka Ylikoski, Asianajotoimisto Justitum Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikos-prosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.