Lausunto luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi tutkintavankiloina toimivista vankiloista

4.11.2022 | Lausunnot

Dnro L2022-56

Lausuntopyyntönne: VN/4937/2022, 21.9.2022
LAUSUNTO LUONNOKSESTA OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TUTKINTAVANKILOINA TOIMIVISTA VANKILOISTA

Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.

Oikeusministeriö esittää, että Helsingin vankilaan voitaisiin jatkossa sijoittaa alaikäisiä ja nuoria tutkintavankeja, jotka eivät ole saaneet käräjäoikeuden päätöstä. Esityksen mukaan jatkossa Kuopion vankila toimisi myös naisille tarkoitettuna tutkintavankilana.

Esityksessä on todettu, että alaikäisten ja nuorten vankien sijoittelua tulisi keskittää, jotta riittävät palvelut saadaan varmistettua ja alaikäiset sijoitettua erilleen täysi-ikäisistä. Alaikäisten ja nuorten vankien sijoittamista Vantaan vankilan lisäksi Helsingin vankilaan perustellaan muun muassa viittaamalla turvallisuusseikkoihin. Esityksen mukaan Helsingin vankilassa on mahdollista kiinnittää erityistä huomiota alaikäisten erillään pitooon aikuisista ja perustaa omat osastot sekä alaikäisille pojille (15-17 v) että nuorille miehille (18-20 v).

Pyhäselän vankila toimisi jatkossa ainoastaan miehille tarkoitettuna tutkintavankilana eikä sinne sijoitettaisi naistutkintavankeja. Jatkossa naistutkintavankeja voitaisiin sijoittaa sen sijaan Kuopioon, jonne naisvangeille varattaisiin oma kerros kolmella osastolla, joihin sijoitettaisiin tutkintavankeja, joilla on yhteydenpidonrajoitus, sekä vankeusvankeja.

Kuopion vankilalla on keskeinen sijainti vankikuljetusten risteyksenä, joka on peruste naisten sijoittamiselle Kuopioon. Tutkintavankien osalta on merkitystä lisäksi sillä, että Kuopiossa sijaitsevat sekä Pohjois-Savon käräjäoikeuden kanslia että Itä-Suomen hovioikeus. Esityksen mukaan käytännössä on havaittu tarve asuttaa naistutkintavankeja Kuopiossa vankikuljetusten aikana. Kuopion vankilassa ei kuitenkaan ole tähän asti ollut naisvankien sijoittamiseen soveltuvia tiloja.

Asianajajaliitto pitää ehdotusta perusteltuna ja tarpeellisena. Alaikäisten poikien ja nuorten miesten kannalta on tärkeää, että heille on vaihtoehtoinen sijoituspaikka. Turvallisuusseikkojen niin edellyttäessä on olennaista, että alaikäinen tai nuori voidaan sijoittaa toiseen vankilaan, jossa hänelle on tarjolla samanlaiset palvelut kuin vankilassa, josta hänet joudutaan siirtämään pois.

Ehdotuksessa on tuotu esille se, että erityisesti alaikäisten sijoittelu on vaikeasti ratkaistava kokonaisuus. Alaikäisiä vankeusrangaistusta suorittavia on maassamme vain muutamia vuosittain ja heille erillisten osastojen perustaminen lähelle jokaisen kotipaikkaa ei ole mahdollista. Lisäksi ehdotuksessa on tuotu esille se, että mahdollisuus sijoittaa alaikäisiä tutkintavankeja useampaa yksikköön tulisi ratkaista.

Asianajajaliitto yhtyy edellä mainittuihin havaintoihin. Alaikäisten tutkinta- ja vankeusvankipaikkojen määrää tulisi lisätä eri puolille maatamme siten, että alaikäinen tai nuori ei tulisi sijoitetuksi kauas kotiseudultaan puuttuvan sijoituspaikan vuoksi. Tämä on moniulotteinen kysymys, joka edellyttää jatkovalmistelua.

Perusteet, joihin ehdotuksessa on viitattu naisvankien sijoittamiseksi Kuopion vankilaan, ovat hyväksyttävät.

Siltä osin kuin ehdotuksessa on viitattu vankikuljetuksiin ja siihen, että Kuopiossa sijaitsevat Pohjois-Savon käräjäoikeuden kanslia ja Itä-Suomen hovioikeus, Asianajajaliitto tuo tässä yhteydessä esille yleisellä tasolla havaintonsa siitä, että joissakin tapauksissa tutkintavangin halukkuutta osallistua henkilökohtaisesti asiansa käsittelyyn tuomioistuimessa ohjaa se, millaisissa olosuhteissa häntä säilytetään oikeudenkäynnin aikana ja välittömästi ennen ja jälkeen oikeudenkäynnin. Mikäli henkilökohtainen osallistuminen oikeudenkäyntiin johtaa pitkään matkasellissä asumiseen, saattaa tämä seikka olla peruste sille, että tutkintavanki ei halua saapua henkilökohtaisesti paikalle oikeudenkäyntiin tai hän rajoittaa siihen osallistumisensa minimiin. Sinänsä videoyhteydet eri vankiloista käräjäoikeuksiin ja hovioikeuksiin toimivat hyvin, mutta olosuhteet, joissa oikeudenkäyntiin matkustetaan, matka-aika oikeudenkäyntiin ja olosuhteet oikeudenkäynnin aikana eivät saisi olla muodostua kynnyskysymykseksi tutkintavangin halukkuudelle osallistua henkilökohtaisesti asiansa käsittelyyn oikeudenkäynnissä.

Ehdotuksen mukaan asetuksen 2 pykälää muutettaisiin siten, että Kuopion vankila lisättäisiin naisille tarkoitettujen tutkintavankiloiden luetteloon ja Pyhäselän vankila poistettaisiin luettelosta. Vantaan vankila säilytettäisiin edelleen naisille tarkoitettuna tutkintavankilana.

Käytännössä pääkaupunkiseudun naispuoliset tutkintavangit on sijoitettu Hämeenlinnan vankilaan Vantaan vankilan sijasta. Vantaan vankilassa tulisi jatkossa säilyttää naistutkintavankeja nykyistä enemmän, koska tämä tehostaisi vangin ja hänen avustajansa välistä yhteydenpitoa, vähentäisi matkustamiseen liittyviä kustannuksia ja mahdollistaisi tutkintavangin ja tämän läheisten toimivat yhteydenpidon ja tapaamiset.

 

Helsingissä marraskuun 4. päivänä 2022

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

 

LAATI
Asianajaja Mikko Helenius, Asianajotoimisto Jaatela & Helenius Oy, Espoo

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosoikeuden asiantuntijaryhmässä.