KHO vahvisti Espoon kaupungille asetetun uhkasakon hankinta-asiassa

8.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Valitus uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi julkista hankintaa koskevassa asiassa

(1) Espoon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.5.2020 julkaistulla ja 12.6.2020 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta satamatarvikkeiden tavarahankinnasta toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 3 000 000 euroa.

(2) Espoon kaupungin hallinto- ja kehittämisjohtaja on 8.10.2020 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 68) muun ohella valinnut erään tarjoajan toimittajaksi ja AXXA – Tech Oy:n varatoimittajaksi.

(3) AXXA – Tech Oy on 22.10.2020 valittanut edellä mainitusta hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen.

(4) Markkinaoikeus on 22.4.2021 antamallaan päätöksellä numero 127/21 muun ohella kumonnut Espoon kaupungin hallinto- ja kehittämisjohtajan 8.10.2020 tekemän hankintapäätöksen (§ 68) ja kieltänyt Espoon kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 200 000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan, mikäli Espoon kaupunki aikoo edelleen toteuttaa satamatarvikkeiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat.

– – –

(28) Espoon kaupunki on korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt perusteena raskasponttonilaituria koskevan hankinnan tekemiselle markkinaoikeudessa esittämäänsä vastaavasti, että Suomenojan satama-alueella oleva laituri on ollut pakko uusia, sillä seuraava myrsky olisi saattanut hajottaa huonokuntoisen laiturin ja aiheuttaa erittäin mittavia vahinkoja ja vaaraa satama-alueella. Espoon kaupungin mukaan raskasponttonilaiturin tilaus on tehty 1.7.2021 ja toimitus on ollut viikolla 42, jolloin työn tekeminen on ollut mahdollista veneilykauden sitä häiritsemättä tai estämättä.

(29) Espoon kaupunki on lisäksi lausunut, ettei hankinnan väliaikaista järjestämistä ole hankintalaissa sidottu ainoastaan lakisääteisten palvelujen järjestämiseen. Espoon kaupungin mukaan sillä on ollut hankintalain 153 §:n nojalla oikeus hankkia väliaikaisen sopimuksen perusteella raskasponttonilaituri torjuakseen huomattavia omaisuusvahinkoja kaupungille ja veneilijöille ja torjuakseen vakavia henkilövahinkoja sataman käyttäjille.

(30) Uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Päävelvoitetta noudattamatta jättäneen on esitettävä selvitys pätevän syyn olemassaolosta. Arvioitaessa, onko hankintapäätöksen täytäntöönpanolle asetetusta kiellosta huolimatta ollut pätevä syy, voidaan asiassa ottaa huomioon myös se, olisiko hankinta voitu toteuttaa hankintalain 153 §:ssä tarkoitettuna hankinnan väliaikaisena järjestämisenä ennen uuden tarjouskilpailun toteuttamista hankintayksikön markkinaoikeusvaiheessa tekemän järjestelyn perusteella.

(31) Espoon kaupunki ei ole esittänyt laiturin kunnosta sellaista selvitystä, jonka perusteella kaupungin viittaamien omaisuus- ja henkilövahinkojen mahdollisuus olisi arvioitavissa. Lisäksi asian markkinaoikeuskäsittelyssä on esitetty, että hankintayksikkö on myynyt vanhat laiturit jatkokäyttöön veneseuroille, eikä asiassa ole ilmennyt tämän väitteen olevan virheellinen. Tämäkään seikka ei tue Espoon kaupungin esittämää laiturin huonosta kunnosta ja siitä aiheutuvasta omaisuus- ja henkilövahinkojen vaarasta.

(32) Kuten markkinaoikeuden päätöksessä on todettu, laiturin ei ole esitetty olevan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tai muun lakisääteisiä palveluja tarjoavan tahon käytössä, vaan laiturilla on venepaikat yksityishenkilöiden veneille, joita säilytetään laiturilla pääsääntöisesti vain kesäkuukausien aikana. Myöskään näiden seikkojen perusteella ei ole katsottavissa, että tarve heinäkuussa 2021 tilatulle laiturille olisi ollut hankintayksikön esittämällä tavalla välitön.

(33) Espoon kaupunki ei näin ollen ole esittänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että hankintaa ei olisi voitu sen luonteen vuoksi lykätä ja että päävelvoitteen noudattamatta jättämiselle olisi ollut pätevä syy. Espoon kaupunki on siten jättänyt noudattamatta markkinaoikeuden 22.4.2021 antamassa päätöksessä määrättyä kieltoa siitä, ettei kumottua hankintapäätöstä saa panna täytäntöön.

(34) Tämän vuoksi markkinaoikeus on voinut päätöksellään tuomita Espoon kaupungin maksettavaksi 30 000 euron uhkasakon. Markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole tältä osin perusteita.

H3203/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments