Heikki Lampelan jäsenhakemus asianajajaksi hylättiin

21.10.2022 | Tiedotteet

Varatuomari Heikki Lampela on 24.6.2022 hakenut Suomen Asianajajaliiton jäsenyyttä, ja yhtiölupaa harjoittaakseen asianajotoimintaa osakeyhtiömuotoisessa toimistossa. Jäsenyys oikeuttaa asianajaja- ja asianajotoimisto-nimikkeiden käyttöön ja jäsenyyden myötä asianajaja on velvollinen noudattamaan asianajajia koskevaa lainsäädäntöä, hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita ja muita asianajaja velvoittavia määräyksiä.

Hallitus käsitteli Lampelan jäsenhakemuksen kokouksessaan perjantaina 23.9.2022. Hallitus katsoi, että Lampelan saamasta lainvoimaisesta tuomiosta ja lainvoimaisesta erottamisesta kuluneen verrattain lyhyen ajan sekä hänen valvontahistoriastaan ilmenevän Asianajajaliiton jäsenyyden aikana toistuneen hyvän asianajajatavan vastaisen menettelyn vuoksi Lampelan ei voida katsoa hakemuksen käsittelyhetkellä syyskuussa 2022 olevan sopiva harjoittamaan asianajajan tointa. Tällä perusteella Asianajajaliiton hallitus hylkäsi asianajajista annetun lain 3 § 1 momentin 1 kohdan nojalla Lampelan jäsenhakemuksen.

Lampela on ollut Asianajajaliiton jäsen 12.12.1997–24.1.2019, yhteensä noin 21 vuoden ajan. Lampelan aiempi jäsenyys Asianajajaliitossa päättyi, kun valvontalautakunnan täysistunto antoi 15.12.2017 ratkaisunsa Lampelan erottamiseksi. Ratkaisun taustalla oli Lampelan saama lainvoimainen tuomio pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Hovioikeus ei muuttanut valvontalautakunnan ratkaisua ja korkein oikeus ei 24.1.2019 antanut asiassa valituslupaa. Valvontalautakunnan ratkaisu tuli lainvoimaiseksi 24.1.2019. Valvontalautakunta perusteli erottamispäätöstään sillä, että Lampelan menettely osoitti kokonaisuudessaan piittaamattomuutta hyvän asianajajatavan noudattamisesta ja oli siten myös omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa.

Asianajajista annetun lain (AAL) 8 §:n mukaan Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä erotettu voidaan ottaa uudelleen jäseneksi aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua erottamisesta. Lampelan kohdalla tämä määräaika on täyttynyt 24.1.2022. AAL 3 §:n 1 momentin 1 kohta edellyttää, että Asianajajaliiton jäseneksi hyväksyttävän on oltava rehelliseksi tunnettu sekä muilta ominaisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan tointa.

Lisätiedot:

Hanna Räihä-Mäntyharju, Asianajajaliiton puheenjohtaja, p. 050 599 3503, hanna.raiha-mantyharju@tempolaw.fi
Niko Jakobsson, Asianajajaliiton pääsihteeri, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Sari Krappe, Asianajajaliiton viestintäjohtaja, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi