Lausunto HE-luonnoksesta laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

30.9.2022 | Lausunnot

Oikeusministeriölle

Dnro L2022-57

Lausuntopyyntönne: VN/23944/2022, 21.09.2022

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI ULOSOTTOKAAREN 4 LUVUN 48 §:N VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

Suomen Asianajajaliitto pitää tarpeellisena ja perusteltuna sitä, että ulosotossa olevien velallisten taloudellista ahdinkoa helpotetaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena syntyneessä poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa.

Esityksen tavoitteena on nostaa ulosoton suojaosuus takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi. Suojaosuuden korotus on prosentuaalisesti varsin suuri, mutta tarkoitettu tilapäiseksi.

Hallituksen esityksessä on pohdittu varsin kattavasti muutosehdotuksesta aiheutuvia taloudellisia seurauksia sekä velallisille että velkojille. Muutokset eivät itsestään selvästi ole velallisillekaan edullisia, vaikka käyttöön jäävien varojen määrä tilapäisesti kasvaa. Pidentyvät velkojen maksuajat yhdistettynä mahdollisesti nopeasti ja paljon kasvaviin korkoihin voivat pahentaa velallisten maksuvaikeuksia myöhemmin.

Ehdotettu muutos toiminee tilapäisenä ja nopeana apuna syntyneeseen taloustilanteeseen, jonka kehitystä on vielä vaikea arvioida. Mahdollista on, että nousevat hinnat ja korot ovat pitkäaikainen ongelma. Ulosoton suojaosuuden taso tulisi pyrkiä säätämään sellaiseksi, ettei sitä tarvitsisi muuttaa tilapäisratkaisuin.

Harkittaessa suojaosuuden oikeaa tasoa on huomioitava velkojien oikeudet. Ulosotto ei saa muodostua niin velallisystävälliseksi, että velkojien saatavien perintä kohtuuttomasti vaikeutuu. Lisäksi esitysluonnoksessakin todetulla tavalla on huomioitava, että ulosottovelkojia on hyvin monenlaisia tahoja. Esitysluonnoksessa asiaa on pohdittu, eikä tilapäisen muutoksen ole katsottu olevan velkojien kannalta kohtuuton.

Saatavien kertymien tasoa ja kertymien pienenemisen kerrannaisvaikutuksia luoton myöntämiseen, vuokramarkkinoihin ja työllisyyteen on syytä seurata tarkasti. Lain tilapäisen muutoksen vaikutuksista kannattaa tehdä perusteellinen vertaileva analyysi, jota hyväksi käyttäen voidaan suojaosuuden oikeasta tasosta ja muista velallisten asemaa helpottavista toimista myöhemmin tehtävän lainsäädännön pohjaksi saada tutkittua tietoa.

 

Helsingissä 30.9.2022

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

 

Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

 

LAATI: Asianajaja Kari Jaatinen, Helsinki

Lausunto on laadittu Suomen Asianajajaliiton insolvenssioikeuden asiantuntijaryhmässä.