Tuloverolain 35 b §:n mukaista eräiden vakuutusten erityistä verotusmenettelyä ei sovelleta kapitalisaatiosopimukseen, jossa B-vakuutus Oy päätti käytettävissä olevasta sijoitusvalikoimasta ja A valitsi sijoituskohteet valittavissa olevien kohteiden puitteissa

30.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:41 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus – Sijoituskohteista kertyvä tuotto – Eräiden vakuutusten erityinen verotusmenettely – Oikeus tehdä toimeksiantoja vakuutusyhtiön puolesta kolmannen osapuolen kanssa – Vakuutusyhtiön asiamies – Arvopaperinvälittäjä

A suunnitteli tekevänsä sijoitussidonnaisen kapitalisaatiosopimuksen B-vakuutus Oy:n kanssa. B-vakuutus Oy päätti käytettävissä olevasta sijoitusvalikoimasta, ja A valitsi sopimukseensa liitettävät sijoituskohteet valittavissa olevien sijoituskohteiden puitteissa. A saattoi liittää kapitalisaatiosopimuksensa arvonkehityksen muun ohella noteerattuihin osakkeisiin, joukkolainoihin, rahastoihin, noteerattuihin rahastoihin ja sertifikaatteihin. Arvonkehitystä ei voinut liittää muun muassa listaamattomiin osakkeisiin ja B-vakuutus Oy:n sijoituskoreihin.

A:lla oli oikeus antaa sopimuksen arvonkehitykseen liitettyjen sijoituskohteiden vaihtoja koskevia toimenpidepyyntöjä C-pankki Oy:lle, joka toimi B-vakuutus Oy:n asiamiehenä. C-pankki Oy lähetti toimenpidepyynnöt B-vakuutus Oy:n käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Jos A:n toimenpidepyynnössä oli selvästi kysymys B-vakuutus Oy:n määrittelemästä sallitusta sijoituksesta, asiassa voitiin tehdä automatisoitu päätös. Jos kysymys ei ollut selvästi sallitusta sijoituksesta, asia ohjautui B-vakuutus Oy:n työntekijöiden tarkempaan käsittelyyn. Tällöin B-vakuutus Oy harkitsi, voidaanko sijoituskohteiden vaihto toteuttaa ja sijoituskohde lisätä yhtiön tarjoamaan sijoitusvalikoimaan. Jos B-vakuutus Oy hyväksyi A:n toimenpidepyynnön ja A:n sijoituskohdetta muutettiin, B-vakuutus Oy antoi C-pankki Oy:lle arvopaperikauppoja koskevan toimeksiannon, jonka perusteella B-vakuutus Oy:n vastuuvelan katteena olevia varoja sijoitettiin A:n kapitalisaatiosopimuksen arvonkehitykseen liitetyissä sijoituskohteissa tapahtuneiden muutosten mukaisesti.

A pyysi ennakkoratkaisua siitä, sovellettiinko hänen B-vakuutus Oy:n kanssa tekemäänsä kapitalisaatiosopimukseen tuloverolain 35 b §:n mukaista eräiden vakuutusten erityistä verotusmenettelyä.

Tuloverolain 34 §:n 5 momentin ja 35 §:n 1 momentin perusteella lain pääsääntö on, että verovelvollisen veronalaista tuloa on vain kapitalisaatiosopimuksen perusteella maksettu tuotto. Tuloverolain 35 b §:ssä säädetään puolestaan pääsääntöön tehdystä poikkeuksesta, joka koskee epätavanomaisiksi luonnehdittuja tilanteita, joissa vakuutuksenottaja välittömästi käyttää vakuutusyhtiölle varojen omistajana kuuluvia oikeuksia.

Kun A antoi C-pankki Oy:lle kapitalisaatiosopimuksen arvonkehitykseen liitettyjen sopimuskohteiden vaihtoja koskevia toimenpidepyyntöjä, pankki toimi vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa tarkoitettuna asiamiehenä B-vakuutus Oy:n lukuun ja vastuulla. Lopullisen päätöksen A:n pyytämästä sijoituskohteen vaihdosta teki B-vakuutus Oy. B-vakuutus Oy toimi vakuutusyhtiölain 6 luvun 20 a §:n 3 momentissa tarkoitetun velvollisuuden mukaisesti, kun se A:n sijoituskohteen vaihtoa koskevan päätöksenteon jälkeen antoi C-pankki Oy:n toteutettavaksi arvopaperikauppoja koskevan toimeksiannon, jonka perusteella yhtiön vastuuvelan katteena olevia varoja sijoitettiin A:n kapitalisaatiosopimuksen arvonkehitykseen liitetyissä sijoituskohteissa tapahtuneiden muutosten mukaisesti. Lisäksi kapitalisaatiosopimuksen piirissä olevia sijoituskohteita ei ollut räätälöity A:ta varten vaan kapitalisaatiosopimuksen arvonkehitys voitiin liittää B-vakuutus Oy:n alun perin valitsemiin tai myöhemmin hyväksymiin yleisesti tarjolla oleviin sijoituskohteisiin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A:lla ollut oikeutta tehdä kohde-etuutena olevaan varallisuuteen liittyviä toimeksiantoja tai muita kohde-etuuteen liittyviä sopimuksia B-vakuutus Oy:n puolesta kolmannen osapuolen kanssa tuloverolain 35 b §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Ennakkoratkaisu verovuosille 2021 ja 2022.

KHO:2022:41

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments