Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta

29.3.2022 | Lausunnot

Verohallinnolle

Lausuntopyyntönne VH/4966/00.01.00/2021

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI ERÄIDEN RAJAT YLITTÄVIEN HYBRIDIJÄRJESTELYJEN VEROTUKSESTA

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta (”Verohallinnon ohjeluonnos”).

Asianajajaliitto pitää ohjeen julkaisemista erittäin kannatettavana. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa.

Yleistä

Asianajajaliitto toteaa, että hybridijärjestelyjä koskeva lainsäädäntö on hyvin vaikeaselkoinen, ja tämän vuoksi Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että asiaa koskeva Verohallinnon ohje on mahdollisimman kattava ja selkeä. Lisäksi Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että Verohallinnon ohje pidetään ajantasaisena, huomioiden myös asiaa koskeva tuleva oikeuskäytäntö. Esimerkiksi keskusverolautakunnan antama ennakkoratkaisu KVL:2021/24 tulisi huomioida ohjeessa viimeistään siinä vaiheessa, kun korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisunsa.

Asianajajaliitto katsoo, että Verohallinnon ohjeluonnoksen uusi 9. kappale koskien käänteiseen hybridiyksikköön liittyviä tilanteita on selkeästi jäsennelty sekä kirjoitettu, ja olennaiset käsitteet avataan ohjeluonnoksessa hyvin. Asianajajaliitto kuitenkin toteaa, että Verohallinnon ohjeluonnos viittaa pitkälti Hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2019 vp) ja Hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 204/2021 vp) eikä ohjeluonnoksessa ole tuotu laajempia soveltamisohjeita.

Yksittäisiä huomioita

Asianajajaliitto viittaa seuraaviin ohjeen tekstiä koskeviin kommentteihin, jotka Verohallinto harkinnee huomioitaviksi ohjetta muokatessaan.

  1. Verohallinnon ohjeluonnoksen luvuissa 9.4, 9.4.1, 9.4.2 ja 9.4.3 käsitellään hybridilain 8 a §:n soveltamisedellytyksenä olevaa määräysvallan muodostumista. Kun otetaan huomioon säännöksen monimutkaisuus, olisi tärkeää, että eri soveltamisedellytyksistä, mukaan lukien välillisen omistuksen laskemisesta, esitettäisiin relevantit esimerkit lopullisessa Verohallinnon ohjeeseen.
  1. Verohallinnon ohjeluonnoksen luvussa 9.5 käsitellään hybridilain 8 a §:n 6 momentin vaihtoehtorahastoja koskevaa poikkeusta. Luvun viimeisessä kappaleessa käsitellään edellä mainitun säännöksen edellytystä arvopaperisalkun hajautukseen liittyen. Verohallinnon ohjeluonnoksessa todetaan, että ”Arvopaperisalkun hajautusta koskeva vaatimus edellyttää, että riskien hajauttamista on tosiasiassa toteutettu esimerkiksi siten, että vaihtoehtorahaston varoja ei ole sijoitettu ainoastaan yhden kohteen arvopapereihin”. Ohjeluonnoksen seuraavassa lauseessa kuitenkin todetaan, että ”Hajautusta tarkastellaan kokonaisarviointina koko verovuoden tilanteen perusteella”. Koska vaihtoehtorahastoja koskeva sääntely ei sisällä hajauttamisen vähimmäisvaatimuksia tai määritelmää, tulee hajauttamisedellytyksen soveltamista koskeva ohjeistus olla yksiselitteinen, ja näin ollen kokonaisarviointiin liittyvää viittausta tulisi selkiyttää siten, ettei se aseta kyseenalaiseksi ensimmäisen virkkeen edellytystä hajauttamisen vähimmäisvaatimuksesta vähintään kahden eri kohteen arvopapereihin.

 

Helsingissä 29. maaliskuuta 2022

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

 

Niko Jakobsson

Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

 

LAATIJA

Asianajaja Jenni Korhonen, Helsinki

 

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä.