Media-asianajajilta korjausehdotus oikeudenkäyntien hitauteen

9.2.2022 | Tiedotteet

”Otetaan mallia hyvin toimivasta välimiesmenettelystä”

Oikeudenkäyntien hitaus puhututtaa niin kansalaisia kuin oikeusavustajia. Media-asianajajat Jussi Ikonen ja Marja Välilä peräänkuuluttavat, että heti oikeudenkäyntien alussa tulisi tehdä sitova prosessisuunnitelma, mikä on esimerkiksi välimiesmenettelyssä vakiintunut tapa selkeyttää ja tehostaa prosessia. Prosessisuunnitelman laajamittainen käyttöönotto olisi omiaan lyhentämään oikeudenkäyntien kestoa ja sitä kautta alentamaan myös niiden kustannuksia. Ehdotus sisältyy myös Asianajajaliiton esittämään työtapareformiin.

Asianajajaliiton media-asianajaja Jussi Ikonen on kokenut riidanratkaisun ammattilainen ja liikejuridiikkaan erikoistuneen asianajotoimiston osakas. Hän on pohtinut, miksei Asianajajaliiton työtapareformiehdotuksen keinot ole saaneet tuulta alleen, vaikka matelevat oikeusprosessit ovat tuskastuttaneet niin kansalaiset, avustajat kuin liike-elämän edustajatkin. Tuomioistuinvirasto on pyytänyt tuloksetta lisäresurssia oikeudenhoidon jonojen purkuun, mutta lisäraha on toistaiseksi jäänyt haaveeksi. Yksi ongelmista olisi Ikosen mukaan kuitenkin melko helposti jo ratkaistavissa.

– Työtapareformin yhtenä konkreettisena ehdotuksena on esitetty sitovan prosessisuunnitelman tekemistä heti oikeudenkäynnin alkuvaiheessa. Vastaava prosessisuunnitelma on ollut käytössä välimiesmenettelyissä jo vuosikymmeniä eikä estettä sen käyttöönotolle olisi myöskään tuomioistuimissa. Suunnitelma voitaisiin laatia pian haasteen tiedoksiannon tai viimeistään kanteeseen annetun vastauksen jälkeen etäpalaverissa, johon osallistuvat käräjätuomari sekä molempien asianosaisten avustajat, Ikonen kertoo.

Myös oikeudenkäynteihin liittyvää muuta valmistelua tulisi tehostaa. Asianajajaliiton uusi media-asianajaja, yksityishenkilöiden riidanratkaisuun sekä perhe- ja rikosoikeuteen erikoistunut Marja Välilä joutuu jatkuvasti työssään kohtaamaan tilanteita, joissa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat henkilöt kuten lapset kärsivät erityisesti nykyjärjestelmän tahmeudesta.

– Varsinkaan kiireellisissä lapsiasioissa ei useinkaan tarvita pitkää kirjallista ja aikaa vievää valmistelua, vaan sen sijaan voitaisiin pitää suullinen valmisteluistunto mahdollisimman pian riidan kohteen täsmentämiseksi. Suullisessa valmisteluistunnossa voitaisiin myös samalla selvittää, sopiiko asia tuomioistuinkäsittelyn sijaan paremmin sovitteluun, ja ohjata sitä kautta osa riidoista sovittelun avulla ratkaistavaksi, Välilä tiivistää.

Molemmat media-asianajajat haluavat muistuttaa vanhasta oikeuselämän lainalaisuudesta: Justice delayed is justice denied – oikeutta pitää saada kohtuullisessa ajassa, muuten sillä ei ole vastaavaa arvoa. Tämä oikeusturvan toteutuminen pitää voida taata kaikille kansalaisille ja yrityksille.

Lisätiedot:
Media-asianajaja Jussi Ikonen, p. 040 097 8281, jussi.ikonen@merilampi.com
Media-asianajaja Marja Välilä, p. 040 718 1556, marja.valila@legallounge.fi
Asianajajaliiton viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi
Lisätietoja Asianajajaliiton työtapareformista www.asianajajaliitto.fi/tyotapareformi

Suomen Asianajajaliitto on asianajajista annetulla lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, jonka säännöt oikeusministeriö on vahvistanut. Asianajajaliitto sääntelee asianajajia ja valvoo heidän ammatillista toimintaansa. Media-asianajajien tarkoituksena on antaa tietoa asianajoalasta ja oikeudellisista prosesseista sekä lisätä ymmärrystä suomalaisesta oikeusjärjestelmästä.