Kuulemisvirhe johti viranomaispäätöksen kumoamiseen, jotta myös päätöksen tarkoituksenmukaisuus arvioitaisiin kuulemisen jälkeen

9.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:175 Kirkollisasia – Kirkollisen rakennuksen purkaminen – Päätöksen alistaminen – Päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät valitusperusteet – Asianosaisen kuuleminen – Menettelyvirhe

Kirkkohallituksen täysistunto oli päätöksellään hylännyt A:n ja B:n valituksen seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksestä, joka koski Valkeakosken kirkon purkamista, ja vahvistanut sille alistetun kirkkovaltuuston päätöksen.

Hallinto-oikeus oli katsonut, että kirkkohallituksen menettelyä oli pidettävä virheellisenä siltä osin kuin se ei ollut varannut muutoksenhakijoille tilaisuutta antaa vastaselitys tuomiokapitulin antamasta lausunnosta hallintolainkäyttölain 34 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Kirkkohallituksen päätöstä ei kuitenkaan ollut edellä sanotun virheellisen menettelyn vuoksi kumottava, kun otettiin myös huomioon, että muutoksenhakijoilla oli hallinto-oikeudessa ollut mahdollisuus lausua myös tuomiokapitulin lausunnosta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kirkollisvalituksen tehneille muutoksenhakijoille olisi tullut varata tilaisuus antaa vastaselitys sekä tuomiokapitulin että seurakunnan antamista lausunnoista hallintolainkäyttölain 34 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Merkittävä osa muutoksenhakijoiden kirkkohallituksessa esittämistä valitusperusteista oli liittynyt alistettavan päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen. Lisäksi tuomiokapitulin ja seurakunnan lausunnot olivat sisältäneet useita kannanottoja muutoksenhakijoiden valituksessa esitettyihin valitusperusteisiin. Kuulemisessa kirkkohallituksessa tapahtunut virhe oli voinut vaikuttaa alistettavan päätöksen tarkoituksenmukaisuutta koskevaan harkintaan. Tähän nähden ja kun kirkkohallituksen päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 4 §:n 3 momentti huomioon ottaen voinut enää valittaa edelleen hallinto-oikeuteen alistettavan päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen liittyvillä perusteilla, hallinto-oikeuden olisi tullut kumota kirkkohallituksen päätös kuulemisvirheen vuoksi. Korkein hallinto-oikeus kumosi kirkkohallituksen ja hallinto-oikeuden päätökset ja palautti asian kirkkohallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Äänestys 4-1 valitusluvan myöntämisestä.

KHO:2021:175

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments