Yleinen etu vaati, että vailla asiallista toimivaltaa vahvistettu tonttijako purettiin KHO:ssa

1.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:117 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tonttijaon hyväksyminen – Purkupuhevalta – Purkamisen edellytykset – Hallintopäätös – Viranhaltijan toimivalta – Menettelyvirhe – Kiinteistöjärjestelmän luotettavuus – Yleinen etu

Maanmittauslaitoksen keskushallinto oli tehnyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle kiinteistönmuodostamislain 278 §:n 2 momentin nojalla purkuesityksen, joka koski kaupungin viranhaltijan tekemää lainvoimaista päätöstä erillisen tonttijaon hyväksymisestä. Perusteena purkuesitykselle oli se, että tonttijaon hyväksyneellä kaupungin viranhaltijalla ei ollut ollut toimivaltaa päätöksen tekemiseen.

Erillisen tonttijaon hyväksymisestä tehdään kiinteistörekisteriasetuksen 7 §:n 6 kohdan mukaisesti merkintä kiinteistörekisteriin kunkin muodostettavan rekisteriyksikön kohdalle. Kun lisäksi otettiin huomioon, että päätös erillisen tonttijaon hyväksymisestä oli maankäyttö- ja rakennuslain 79 §:n nojalla tehty hallintopäätös, kysymys oli sellaisesta kiinteistönmuodostamislain 278 §:n 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä, jonka osalta maanmittauslaitoksen keskushallinnon purkuesityksen käsittely kuului korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kiinteistönmuodostamislain 278 §:n 2 momentti on purkupuhevaltaa koskeva erityissäännös, jossa ei säädetä niistä edellytyksistä, joilla päätös voidaan purkaa. Lainvoiman saaneen hallintopäätöksen purkamisen edellytyksistä säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 117 §:n yleissäännöksessä.

Asiassa oli selvitetty, että kaupungin viranhaltija oli tehnyt purkuesityksen kohteena olevan erillisen tonttijaon hyväksymistä koskevan päätöksen ilman, että hänellä oli ollut siihen hoitamaansa virkaan, kaupungin sisäiseen määräykseen tai kaupungin ja Maanmittauslaitoksen tekemään sopimukseen perustuvaa toimivaltaa. Tonttijaon hyväksymistä koskevan asian käsittelyssä oli näin ollen tapahtunut oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 117 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu menettelyvirhe.

Purkuesityksen kohteena olevan päätöksen ei ollut esitetty olevan sisällöllisesti lainvastainen eikä tapahtuneesta menettelyvirheestä ollut myöskään selvitetty aiheutuneen asianosaisille oikeudenmenetyksiä tai muuta haittaa. Hallintoasioiden päätöksenteon lainmukaisuuden varmistamisen keskeisiä edellytyksiä oli kuitenkin se, että viranomaisella oli toimivalta päätöksen tekemiseen. Jos päätöksen tehnyt viranomainen ei ollut asiassa toimivaltainen, tehty hallintopäätös oli lähtökohtaisesti mitätön ja vailla oikeusvaikutuksia. Tämän vuoksi ja kun erityisesti otettiin huomioon kiinteistöjärjestelmään kohdistuva julkisen luotettavuuden vaatimus ja erillisen tonttijaon hyväksymistä koskevan päätöksen merkitys kiinteistön lohkomistoimituksen perusteena, nyt kysymyksessä ollutta menettelyvirhettä oli pidettävä vakavana.

Edellä lausuttu huomioon ottaen yleisen edun oli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 117 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla katsottava vaativan päätöksen purkamista ja Maanmittauslaitoksen keskushallinnolla oli näissä oloissa ollut oikeus tehdä kiinteistönmuodostamislain 278 §:n 2 momentin nojalla esitys päätöksen purkamisesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Esityksen kohteena oleva viranhaltijapäätös oli purettava ja asia oli palautettava kaupungin toimivaltaiselle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2021:117

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments