Lausunto turvatarkastusten suorittamisesta suljetuissa vankiloissa sisään tuleville henkilöille vankilan sisäänkäynnin yhteydessä

9.8.2021 | Lausunnot

Rikosseuraamuslaitokselle

Lausuntopyyntö 22/601/2021

Lausunto turvatarkastusten suorittamisesta suljetuissa vankiloissa sisään tuleville henkilöille vankilan sisäänkäynnin yhteydessä

 

Rikosseuraamuslaitos on varannut mahdollisuuden lausua menettelytapaohjeen luonnoksesta turvatarkastusten suorittamisesta suljetuissa vankiloissa sisääntuleville henkilöille vankilan sisäänkäynnin yhteydessä. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköä lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittaen seuraavaa:                                                                           

Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että turvatarkastuksissa sekä tarkastustoimenpiteiden tarpeellisuuden ja intensiteetin määrittelyssä huomioidaan asianajajasalaisuuden suojan tarve. Se perustuu toisaalta perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen sekä toisaalta perustuslain 21 §:ssä turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamisen edellytyksiin. Tätä luottamuksellisuutta turvataan muun muassa asianajajasalaisuuteen kohdistuvilla todistamiskielloilla (oikeudenkäymiskaaressa) ja toiminnan omavalvonnalla (asianajajien kohdalla Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnassa ja lupalakimiesten kohdallaoikeudenkäyntiavustajalautakunnassa).

Asianajajasalaisuuden suojan periaatteellisen tärkeyden johdosta katsomme, että siihen puuttumisen edellytysten tulisi olla mahdollisimman täsmälliset. Nyt toimitetussa luonnoksessa tätä suojaa ei ole huomioitu lainkaan. Ohjeistuksen tarpeellisuuteen on kiinnittänyt huomiota asianajajien lisäksi muun muassa apulaisoikeusasiamies (ks. esim. AOA:n kannanotto 2.12.2014, dnro 1641/2/13).

 

Helsingissä  9. päivänä elokuuta 2021

 

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

 

Niko Jakobsson

Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

 

LIITE: AOA:n kannanotto asianajajien tarkastamiseen vankiloissa, dnro 1641/2/13, 2.12.2014