Vuosikirjaratkaisu hallintoasioiden oikeudenkäyntilain mukaisesta oikeudesta hakea purkua

7.7.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:97 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Suunnittelutarveratkaisu – Puhevalta purkuasiassa – Asianosaisuus – Valitusoikeus

Ojitusyhteisön purkuhakemus koski lainvoiman saanutta maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkaisua hevosmaneesin, hevostallin ja konehallin rakentamiseksi. Kuivatusyhtiö oli rakennuspaikan viereen sijoittuvan oja-alueen käyttöoikeuden haltija.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 2 momentin mukaan päätöksen purkua sai hakea asianosainen. Säännöstä koskevien lain esitöiden mukaan asianosaisella tarkoitettiin sitä, johon purkuhakemuksessa tarkoitettu päätös oli kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikutti. Lain esitöissä todettiin edelleen, että säännökset vastaisivat nykyistä käytäntöä, eikä tarkoituksena ole ollut muuttaa oikeustilaa tältä osin.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vaikka oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa aiemmasta hallintolainkäyttölaista poiketen säädettiin tahoista, jotka saivat hakea purkua, purkupuhevaltaa koskevan säännöksen tarkoituksena ei lain esityöt huomioon ottaen kuitenkaan ollut rajata purun hakemiseen oikeutettujen yksityishenkilöiden tai muiden yksityisten oikeussubjektien piiriä suppeammaksi kuin se oli hallintolainkäyttölain mukaisen soveltamiskäytännön mukaan ollut. Näin ollen purkupuhevaltaa oli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia sovellettaessakin arvioitava samankaltaisin perustein kuin muutoksenhakuoikeutta säännönmukaisessa muutoksenhaussa.

Koska kuivatusyhtiön purkupuhevallalle ei tässä tapauksessa ollut maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:stä johtuvaa perustetta, purkuhakemus oli jätettävä tutkimatta.

KHO:2021:97

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments