Tuomioistuinten työtapojen kokonaisuudistus parantaisi oikeusturvaa

1.7.2021 | Tiedotteet

Suomen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi yhdenvertainen oikeusturvan saatavuus. Oikeusministeriö on laatinut tätä tarkoitusta varten riita-asioita koskevan arviomuistion. Asianajajaliitto antoi siitä lausunnon ja samalla muistuttaa, että kansalaisten ja yritysten yhtäläinen oikeusturva edellyttää oikeudenhoidon uudistusta hyödyntämällä erilaisia keinoja ja toimenpiteitä rinnakkain. Asianajajaliiton esittämän työtapareformin mukaisesti tuomioistuinmenettelyjä päästäisiin tehostamaan ilman lainsäädäntömuutoksia.

Oikeusministeriön tuoreessa arviomuistiossa on päädytty siihen, että riita-asioiden oikeudenkäyntikuluriski on liian suuri, ja kuluriskiä yleisissä tuomioistuimissa pitäisi pienentää. Asianajajaliitto jakaa oikeusministeriön huolen oikeudenkäyntien kulujen kasvusta, mikä johtuu muun muassa riita-asioiden monimutkaistumisesta ja oikeuskäsittelyjen hitaudesta.

Arviomuistiossa esitettyjen keinojen sijaan on kuitenkin olemassa muita käytännön toimenpiteitä, joita voisi toteuttaa jo nyt ilman lainsäädännön muutoksia ja joilla olisi mahdollista vaikuttaa riita-asioiden käsittelyyn nopeastikin. Jo viime vuonna Asianajajaliiton esittämässä oikeudenhoidon työtapareformissa on listattu 10 keinoa oikeudenkäyntien sujuvoittamiseksi ja niiden kustannusten alentamiseksi.

Työtapareformissa listattuja sujuvoittamistoimenpiteitä ovat muun muassa:

  • Kaikkiin riita-asioihin heti prosessin alkuvaiheessa sitova prosessisuunnitelma,
  • valmistelun tehostaminen (esimerkiksi prekluusiopäivän asettaminen aikaisessa vaiheessa sekä etäyhteyksien nykyistä parempi hyödyntäminen),
  • ratkaisujen saaminen pelkän kirjallisen valmistelun perusteella,
  • todistelun tarpeen tunnistaminen sekä sen tarkempi kohdentaminen ja
  • osaratkaisujen lisääminen.

Pääsihteeri Niko Jakobssonin mukaan on harmillista, että työtapareformi on jäänyt niin pienelle huomiolle. Sen vaikutukset yksittäisen kansalaisen oikeusturvaan olisivat merkittäviä – ilman resurssien lisäämistä tai oikeudenhoidon henkilöstömäärän kasvattamista.

– Pidämme tärkeänä, että työtapareformissa esitettyjä keinoja tutkittaisiin jo ennen kuin arviomuistion mukaisten keinojen toteuttamiseksi tarvittavaan lainvalmistelutyöhön ryhdytään. Itsenäisten eri asteissa toimivien tuomioistuimien ja tuomareiden tulisi peilata esitettyä työtapareformia lainkäyttötoimimintaansa ja arvioida niiden soveltuvuutta prosesseihinsa. On samalla hienoa, että oikeusturvan parantaminen on hallituksen prioriteettilistan kärjessä, ja toivomme voivamme jatkaa keskusteluja sekä olla mukana lainsäädännön kehittämisessä.

Koska Asianajajaliitto katsoo tarpeelliseksi myös lainsäädännön kehittämisen, se on arviomuistiota koskevassa lausunnossaan kommentoinut esitettyjä uudistustarpeita niiden eteenpäin saattamiseksi.

Lisätiedot

Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi