Parturi-kampaamon anniskelulupahakemusta ei voitu hylätä sillä perusteella, ettei liikehuoneisto ollut elintarvikehuoneisto

8.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:78 Alkoholilaki – Alkoholijuomien anniskelulupa – Anniskeluluvan myöntämisen edellytykset – Ravitsemistoiminnan harjoittaja – Elintarvikehuoneisto – Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen

Yhtiö oli hakenut alkoholijuomien anniskelulupaa myydäkseen asiakkailleen alkoholijuomia nautittavaksi parturi-kampaamopalveluiden yhteydessä. Aluehallintovirasto oli hylännyt hakemuksen sillä perusteella, ettei yhtiö ollut alkoholilain 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla ravitsemistoimintaa harjoittava toimija. Hallinto-oikeus oli valituksenalaisella päätöksellään kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Asiassa oli aluehallintoviraston valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, tarkoittiko alkoholilain 18 §:ssä asetettu edellytys anniskeluluvan myöntämisestä ravitsemistoiminnan harjoittajalle sitä, että luvanhakijan oli osoitettava liikehuoneistonsa olevan elintarvikelaissa säädetyllä tavalla ilmoitettu elintarvikehuoneisto ja sen täyttävän elintarvikehuoneistoa koskevat vaatimukset.

Alkoholilakiin ei sisälly vanhaa alkoholilakia (1143/1994) vastaavaa säännöstä siitä, että anniskelupaikan tuli soveltua ravitsemisliikekäyttöön ja että anniskelupaikan tiloineen tuli täyttää ne vaatimukset, jotka niiden käytölle ravitsemisliiketarkoitukseen oli lainsäädännössä asetettu. Toisin kuin vanhan alkoholilain nojalla nykyisen alkoholilain 18 §:n perusteella lupaviranomaisen ei hallituksen esityksessä (HE 100/2017 vp) lausutun mukaan anniskeluluvan myöntämisedellytysten täyttymistä arvioidessaan yleisesti edellytetty tutkivan seikkoja, jotka koskivat vanhassa alkoholilaissa tarkoitettujen muun lainsäädännön vaatimusten täyttymistä.

Anniskeluluvan myöntämisen edellytyksiä koskevassa alkoholilain 18 §:n 1 momentissa viitatun majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain ja sen 1 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella anniskeluluvan edellytykseksi ei voitu katsoa asetetun sitä, että elintarvikehuoneistosta olisi tehty elintarvikelain 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus tai että olisi esitetty selvitys elintarvikehuoneistoa koskevien vaatimusten täyttymisestä.

Arvioitaessa anniskeluluvan myöntämisedellytysten täyttymistä oli otettava huomioon, että lupaedellytysten tulee käydä ilmi laista, sekä vanhan ja nykyisen alkoholilain mukaisen lupaharkinnan eroavuudesta lausuttu. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei alkoholilain 18 §:ää ollut tarkoitettu tulkittavan tavanomaisesta poikkeavan anniskeluluvan hakijankaan kohdalla siten, että harkitessaan anniskeluluvan myöntämisedellytysten täyttymistä aluehallintovirasto voisi edellyttää hakijan esittävän selvityksen elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen tekemisestä ja siitä, että tila täytti elintarvikehuoneistolle asetetut vaatimukset.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

KHO:2021:78

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments