KHO purki verotuspäätöksen kun verovelvollisen havaittiin antaneen vääriä tietoja oikaisuvaatimuksessaan

12.5.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:63 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutustappio – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Asian selvittäminen – Verovelvollisen ilmoittamien tietojen oikeellisuus – Erehdys – Uusi selvitys

Verohallinto oli hyväksynyt A:n luovutustappion hyväksymistä verovuodelta 2013 koskevan 23.4.2015 päivätyn oikaisuvaatimuksen. A oli siinä esittänyt luovuttaneensa B Oyj:n osakkeet vakuutusyhtiölle säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksuna ja vakuutusyhtiön ilmoittaneen hänelle, että vakuutushakemus oli hyväksytty. Hallinto-oikeus oli hyväksynyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön luovutustappion määrää koskevan valituksen sen toissijaisen vaatimuksen osalta, minkä seurauksena Verohallinto oli oikaissut A:n verotusta.

Verohallinnon vuosina 2018–2019 toimittamassa verotarkastuksessa oli virka-apupyyntöön vastauksena saatujen tietojen perusteella ilmennyt, ettei vakuutusyhtiö ollut hyväksynyt A:n vakuutushakemusta. Vakuutus ei siten ollut tullut voimaan, mistä vakuutusyhtiö oli ilmoittanut A:lle 14.2.2014 päivätyllä kirjeellä.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö haki korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä mainittujen päätösten purkamista ja luovutustappion lisäämistä A:n verotettavaan tuloon. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei luovutustappion syntymiseen johtavaa luovutusta ollut tapahtunut. A:n oikaisuvaatimuksessaan antamat tiedot huomioon ottaen Verohallinnolla ei ole ollut asiaa käsitellessään syytä ryhtyä selvittämään, oliko oikaisuvaatimuksessa annettu oikeita tietoja vakuutuksen voimaantulosta. A:n oli katsottava tietoisesti antaneen virheellistä tietoa oikaisuvaatimuksellaan ja saavuttaneen menettelyllään taloudellisen edun, jota voitiin pitää määrältään merkittävänä. Tähän nähden ja kun lisäksi otettiin huomioon asian yleisempi merkitys verojärjestelmän uskottavuuden ja verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun kannalta, purkuhakemus hyväksyttiin ja päätökset purettiin.

KHO:2021:63

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments