KHO esittää hallintotuomioistuinten kokoonpanosäännösten ajantasaistamista

27.5.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on hal­lin­to­tuo­miois­tuin­ten yli­tuo­ma­rei­den aloit­tees­ta sekä omien ha­vain­to­jen­sa pe­rus­teel­la sel­vit­tä­nyt tar­vet­ta teh­dä muu­tok­sia hal­lin­to­tuo­miois­tuin­ten rat­kai­su­ko­koon­pa­no­ja kos­ke­viin sään­nök­siin. Ko­koon­pa­no­sään­nök­sis­sä mää­ri­tel­lään, kuin­ka mon­ta tuo­ma­ria eri­lais­ten asioi­den tai ky­sy­mys­ten rat­kai­se­mi­nen edel­lyt­tää, ja mil­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa asiat voi­daan rat­kais­ta läh­tö­koh­ta­na ole­vaa sup­peam­mas­sa tai laa­jem­mas­sa ko­koon­pa­nos­sa.

Työryhmävalmistelun pohjalta korkein hallinto-oikeus esittää muutoksia sekä laajennettuja että suppeampia kokoonpanoja koskeviin säännöksiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa hallintotuomioistuinten toimintaa pienillä muutoksilla oikeusturvaa vaarantamatta. Ehdotetut jaosto- tai osastorajat ylittävät kokoonpanot olisivat tarpeen oikeuskäytännön johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Perustuslain mukaan korkein hallinto-oikeus voi tehdä valtioneuvostolle esityksen lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. Näin korkein hallinto-oikeus voi virallisesti kiinnittää huomiota sellaisiin lainsäädännön kohtiin, joissa se on havainnut tarvetta muutoksille. Useimmiten kyseessä on tarve päivittää hallintotuomioistuinten toimintaa säänteleviä lakeja tai korjata niissä epäkohtia.

Lainsäädäntöesityksen tekemisestä päättää korkeimman hallinto-oikeuden täysistunto. Viimeksi korkein hallinto-oikeus teki esityksen oikeudenkäyntimaksuja koskevaan lainsäädännön muuttamiseksi vuonna 2018.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments