Lausunto rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministeriön hallinnonalalle koskevasta ohjausryhmän raportista ja esityksestä

16.4.2021 | Lausunnot

Oikeusministeriölle                                                                                                           

Yleistä

Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta ohjausryhmän raportista ja esityksestä. Suomen Asianajajaliitto on pyrkinyt kiinnittämään huomiota ensisijaisesti muutosehdotuksiin liittyviin käytännön kysymyksiin sekä mahdollisiin oikeusturvakysymyksiin. 

Suomen Asianajajaliitto kannattaa ohjausryhmän esittämää sovittelupalveluiden siirtoa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle siten, että sovittelupalvelut liitettäisiin oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden yhteyteen. Asianajajaliitto katsoo ohjausryhmän tavoin, että sovittelun ja oikeusavun asiantuntijoille on puolin ja toisin hyötyä toistensa asiantuntemuksesta ja sovittelun siirto oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden yhteyteen tukee myös oikeusapupalveluiden kehittämistä sovittelua tukevaan suuntaan. Siirron käytännön toteutukseen liittyy kuitenkin useita avoimia seikkoja, joihin jatkovalmistelussa tulee kiinnittää huomiota.

Asianajajaliitto kiinnittää tältä osin huomiota erityisesti esteellisyyskysymysten selvittämiseen. Jos sovittelua ja oikeusapua annetaan samasta toimistosta, esteellisyystilanteita syntyy entistä enemmän sekä oikeusapuun että sovitteluun. Mahdolliset esteellisyydet täytyy kyetä selvittämään ajantasaisesti ja esteellisyyskysymysten selvittäminen täytyy voida tehdä tehokkaasti myös vapaaehtoistyöntekijöinä toimivien sovittelijoiden osalta. Esteellisyyksien lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota myös julkisena oikeusavustajina toimivien asianajajien hyvää asianajajatapaa koskeviin velvoitteisiin, jotka koskevat muun muassa toiminnan järjestämistä. Myös toiminnan riittävä resursointi on tärkeää, jotta palvelu toteutuu kaikkialla yhtäläisesti.

Helsingissä 16. huhtikuuta 2021

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

 

Hanna Räihä-Mäntyharju
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

 

LAATI            
Asianajaja Liina Kokko
Asianajotoimisto Merilampi Oy, Helsinki

 

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryh­missä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on val­misteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.