Lausunto luonnoksista Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmäuudistukseen liittyviksi asetusmuutoksiksi

30.4.2021 | Lausunnot

Lausunto luonnoksista Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmäuudistukseen liittyviksi asetusmuutoksiksi

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksista Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmäuudistukseen liittyvistä asetusmuutoksista.

Asetusmuutokset liittyvät Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmäuudistukseen (Roti). Tietojärjestelmäuudistukseen liittyen on annettu hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta (HE 246/2020 vp.) Asetusmuutoksilla täydennettäisiin laintasoista sääntelyä. Asetusmuutosten tavoitteena on täsmentää laissa säädettyjä menettelysäännöksiä.

Lausuntoa on pyydetty luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetuksiksi valvotusta koevapaudesta ja yhdistelmärangaistukseen sisältyvän valvonta-ajan täytäntöönpanosta.

Asetusluonnokset, joista lausuntoa on pyydetty, ovat yksityiskohtaisia, selkeitä ja tarkkarajaisia. Lisäksi ne on kirjoitettu siten, että niitä on helppo tulkita ja soveltaa käytännössä. Asetusluonnokset koskevat joko tutkintavankeutta tai yksilön vapauteen kohdistuvaa seuraamusta. Tämän vuoksi Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että näihin liittyvä sääntely on mahdollisimman yksityiskohtaista ja selkeää.  Vapautensa menettäneen tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavan, valvotussa koevapaudessa olevan ja yhdistelmärangaistuksen toimintavelvollisuutta suorittavan oikeusturva edellyttää, että hänen henkilöönsä kohdistuvat viranomaistoimenpiteet perustuvat yksityiskohtaiseen ja huolellisesti harkittuihin säädöksiin.

Asianajajaliitto katsoo, että asetusmuutokset ovat saavuttaneet niille asetetun tavoitteen täsmentää laissa säädettyjä menettelytapasäännöksiä.

     

Helsingissä 30. huhtikuuta 2021

 

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Hanna Räihä-Mäntyharju
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

 

LAATI                
Asianajaja Mikko Helenius, Asianajotoimisto Jaatela & Helenius Oy, Espoo