AOA Sakslinilta huomautus sote-kuntayhtymälle kun lasta ei ohjattu huostaanottoasiassa oikeusavun piiriin

31.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli sotekuntayhtymän ja sen viranhaltijan menettelyä sijaishuoltoonsa liittyvässä asiassa.Kantelijan mukaan hänelle ei ole selvitetty huostaanottoasiassa hänelle kuuluviaoikeuksia eikä häntä oltuohjattu oikeusavun piiriin. Kantelija kertoi, että hän oli saanut 24.2.2020 lastensuojelulaitoksessa hallinto-oikeuden lähetteen, minkä otsikko oli ”Selityksen antaminen huostaanottohakemuksen ja hakemuksen muutoksen johdosta”. Lähetteen mukaan kantelijalla olisi ollut mahdollisuus saada asianajaja tai muu lakimies edustamaan itseäni kyseisessä asiassa. Lähetteen mukaan hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän olisi tullut auttaa kyseisessä asiassa. Kantelija kertoo, että hän oli ilmoittanut lastensuojelulaitoksessa haluavansa asianajajan/lakimiehen auttamaan häntä asiassa. Kantelijan mukaan ”Mitään tämän asian edistämiseksi ei kuitenkaan tapahtunut, eikä esimerkiksi sosiaalityöntekijä ollut minuun yhteydessä.”

Saamastani selvityksestä ilmenee, että kantelija on vastustanut huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuollon järjestämistä. Tällaisessa tilanteessa olisisijoituksesta vastuussa olevan toimielimen jasosiaalityöntekijän omaaloitteisesti tullut selvittää asianosaisille, erityisesti lapselle hänelle kuuluvat oikeudet asiassa ja tarvittaessa tarjota ohjausta riittävän oikeusavun piiriin.Sijoittajakuntaei voi lausunnossa ja selvityksessä kuvatulla tavalla lai-minlyödä laissa asetettua nimenomaista selvittämisvelvollisuutta siirtämällä tai jättämällä asia muiden asianosaisten (lasten vanhempien ja huoltajien) tehtäväksi. Totean tässä yhteydessä, että näillä muilla asianosaisilla, joille 32 a §:n mukainen selvitys on myös annettava, ei vält-tämättä ole tietoa tai selvää käsitystä oikeusturvaansa liittyvien menet-telyllisten oikeuksien käytöstä.

Jos lapsi ilmoittaa vastustavansa huostaanottohakemustaja haluavansa päätöksen jälkeen hakea muutosta päätökseen, pyytäen vielä oikeudellista neuvontaa, on sijoituksesta vastuussa olevankunnan toi-mielimen ja sen viranhaltijoiden samoin kuin sen toimeksiannosta toimivan ryhdyttävä kiireellisesti niihin toimenpiteisiin, joita lastensuojelulain edellä mainitut säännökset edellyttävät.

Kantelukirjoituksen johdosta pyysin sotekuntayhtymältä lausuntoa ja selvitystä. Tässä lausunnossa ei ole kuitenkaan selvitetty laitoksen mahdollisia toimia ja menettelyä kirjoituksessa esitetyn takia. Pidän selvitystä tältä osin puutteellisena.

Pidän sotekuntayhtymän menettelyä moitittavana ja kantelijan oikeuksia vaarantavana. Tämän takia olen laiminlyönnin vakavuuden takia päätynyt siihen, että annan sotekuntayhtymälle eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla huomautuksen vastaisen varalle sen menettelystä. Olen harkinnassani ottanut huomioon erityisesti sen, että kantelijana on ollut haavoittuvassa asemassa oleva lapsija kyse on ollut lapsen oikeusturvan toteutumisesta kodin ulkopuolisesta sijoituksesta päätettäessä.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments