Vanhemmilla oli oikeus saada kuolleen lapsensa potilasasiakirjat ja kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat

19.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:9 Asiakirjajulkisuus – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Potilasasiakirjat – Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat – Sovellettava laki – Yleislaki – Erityislaki – Hoitovirhekantelu – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Vanhemmat olivat tehneet kantelun täysi-ikäisen lapsensa menehtymistä edeltäneestä sairaalahoidosta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Kun Valvira oli antanut päätöksen kantelun johdosta, vanhemmat olivat pyytäneet saada Valviralta kopiot päätöksen perusteena olleista lastansa koskevista terveydenhuollon toimintayksiköiden potilasasiakirjoista ja oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista.

Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys sekä oikeus saada niistä tieto silloin, kun mainitut asiakirjat ovat Valviran hallussa, ei potilaslain soveltamisalaa koskevat säännökset huomioon ottaen määräytynyt potilaslain vaan julkisuuslain perusteella. Kun otettiin huomioon kantelun laatu ja tarkoitus sekä kantelun tekijöiden lähiomaisen asema suhteessa vainajaan, Valviran käsittelemä ja ratkaisema kanteluasia koski julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kantelun tekijöiden oikeutta tai etua. Heillä oli siten sanotun lainkohdan perusteella asianosaisina oikeus saada tieto Valviran päätöksen perusteena olleista julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella salassa pidettävistä vainajan terveydentilatietoja sisältävistä potilasasiakirjoista, ellei julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetystä muuta johtunut.

Kuolemansyyn selvittämistä koskevien asiakirjojen julkisuus ja salassa pidettävyys sekä edellytykset tiedon luovuttamiseen niistä silloin, kun mainitut asiakirjat ovat Valviran hallussa, eivät määräytyneet julkisuuslain vaan kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain perusteella. Menehtyneen lapsensa hoitoa koskevan kantelun tekijöillä oli kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella oikeus saada tieto kantelun johdosta annetun Valviran päätöksen perusteena olleista sanotun pykälän 1 momentin perusteella salassa pidettävistä oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista.

KHO:2021:9

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments