Olli Tarkan muistoa kunnioittaen

21.12.2020 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton ensimmäinen pääsihteeri, varatuomari, kanslianeuvos Olli Tarkka kuoli 25.11.2020 Helsingissä vaikean koronavirustaudin uuvuttamana 79 vuoden iässä.

Olli Tarkka valmistui oikeustieteen kandidaatiksi v. 1967. Hän toimi v. 1969–71 Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton apulaisasiamiehenä ja v. 1971–76 Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n lakimiehenä. Hänet palkattiin Suomen Asianajajaliiton ensimmäiseksi päätoimiseksi asiamieheksi v. 1977 tilanteessa, jossa liiton jäsenkunta oli ruvennut kasvamaan nopeasti. Professori Matti Ylöstalo toimi silloin Asianajajaliiton sihteerin tehtävissä, joista Ylöstalo luopui v. 1986 terveydellisistä syistä. Olli Tarkan hoitama tehtävä muutettiin v. 1987 lukien Asianajajaliiton pääsihteerin tehtäväksi, jota hän hoiti v. 1995 loppuun toimien sen jälkeen vuosina 1996–2004 liitossa neuvottelevana lakimiehenä.

Olli Tarkan pääsihteerikauden 1977–1995 aikana liiton puheenjohtajina toimivat Kaarlo Ståhlberg (1976–78), Erik Salvén (1978–80), Erkki-Juhani Taipale (1980–88), Jukka Peltonen (1988–92), Pauli Alankoja (1992–95) ja Pekka Sirviö (1995–98). Näiden vuosien aikana Asianajajaliiton jäsenkunta kolminkertaistui ja mm. kurinpitoasioiden määrä moninkertaistui. Tähän ajanjaksoon sisältyi Asianajajaliiton mittavaa organisaatiomuutosta ja asianajotoimintaa osakeyhtiönä koskevien säännösten valmistelu, säätäminen ja toimeenpano. Olli Tarkka toimi v. 1984–85 yhdessä Erkki-Juhani Taipaleen kanssa oikeusministeriön asettaman asianajajien valvontatyöryhmän jäsenenä vastaten myös työryhmän sihteerin tehtävistä ja mietinnön kirjoittamisesta. Lisäksi Olli Tarkka osallistui asianajajalain muutosten ja Asianajajaliiton sääntöjen muutosten viimeistelyyn oikeusministeriössä v. 1990–91 yhdessä Jukka Peltosen kanssa.

Olli Tarkka omaksui tehtävissään, joihin kuuluivat mm. kurinpitoasiat v. 1992 asti, monipuoliset ja syvälliset tiedot asianajajaoikeudellisista säännöksistä sekä ammattieettisistä säännöistä ja käytännöistä samoin kuin ammattikunnan kansainvälisistä yhteyksistä. Hän julkaisi useita asianajajaoikeudellisia kirjoituksia Defensor Legisissä ja eräissä kokoomateoksissa. Hän toimi yhtenä asianajajaoikeuden luennoitsijana Helsingin yliopistossa v. 1996–2003 ja Asianajajaoikeuden killan johtoryhmän jäsenenä v. 2000–2016.

Olli Tarkan merkittävin panos asianajajaoikeudelliseen kirjallisuuteen toteutui 1990-luvun loppupuolella, kun hän yhdessä professori Matti Ylöstalon kanssa julkaisi Asianajajan käsikirjan uudistetun 5. painoksen v. 1998 ja 6. painoksen v. 2001. Asianajajan käsikirja oli keskeinen osa v. 1986 aloitetun asianajajatutkinnon tutkintovaatimuksia ja uudistetun laitoksen aikaansaaminen siitä mahdollisti käsikirjan käyttämisen tutkinnossa aina v. 2013 saakka.

Muistamme kiitollisuudella ja lämmöllä yhteyttämme Olli Tarkkaan ja yhteistyötämme hänen kanssaan.

Erkki-Juhani Taipale
oikeusneuvos

Jukka Peltonen
asianajaja (eläkkeellä), OTT h.c.