KHO: Puutteellinenkin valitus hallinto-oikeudelle olisi tullut tutkia

3.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:134 Perustoimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Valituksen puutteellisuus – Valituksen sisältö – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa – Tutkimatta jättäminen

Kansaneläkelaitos (Kela) oli osaksi myöntänyt A:lle perustoimeentulotukea ja osaksi hylännyt A:n hakemuksen perustoimeentulotuesta. Kelan oikaisuvaatimuskeskus oli 14.5.2019 ja 16.5.2019 antamillaan päätöksillä hylännyt A:n oikaisuvaatimukset. A oli 3.6.2019 ja 20.6.2019 toimittanut Kelalle kaksi valitukseksi nimettyä kirjelmää, joissa hän oli vaatinut muutosta menojensa käsittelyyn. Oikaisuvaatimuskeskus oli toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti toimittanut valituskirjelmät hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus oli varannut A:lle tilaisuuden täydentää toista kirjelmää. Tämän jälkeen hallinto-oikeus oli jättänyt tutkimatta A:n valitukset, koska kirjelmät eivät täyttäneet valitukselle asetettuja edellytyksiä.

Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan, kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen perustelujen mukaan valituskirjelmän sisältöä koskevien vaatimusten ensisijainen tarkoitus on ohjata muutoksenhakijaa tekemään asianmukainen valituskirjelmä, jonka perusteella tuomioistuin voi tutkia, miltä osin ja millä perusteella muutoksenhakija haluaa muutosta asiassa tehtyyn hallintopäätökseen. Se, miten tarkasti valituskirjelmässä on yksilöitävä vaatimus hallintopäätöksen muuttamisesta, riippuu kunkin valitusasian laadusta ja aikaisemmista käsittelyvaiheista. Valitusaika huomioon otettuna A:n muutoksenhaun voitiin katsoa kohdistuvan Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen 14.5.2019 ja 16.5.2019 antamiin päätöksiin. Kun otettiin huomioon asian aikaisempi käsittely Kelassa, ei kirjelmissä esitettyjen vaatimusten enempi yksilöinti ollut välttämätöntä valitusten tutkimiseksi eikä täydentäminen ollut tarpeen valitusten puutteellisuuden vuoksi. Valituskirjelmien suppeus oli kuitenkin puoltanut sitä, että asian selvittämiseksi muutoksenhakijalle oli ollut syytä varata mahdollisuus täydentää valitustaan.

KHO:2020:134

Katso myös samaa aihetta koskeva ratkaisu KHO 2020:135

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments