AOA moittii verohallintoa huonosta hallinnosta sen pomputettua pesänselvittäjää lukuisilla sekavilla korjauskehotuksilla

31.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija toimi syksyllä 2018 edesmenneen henkilön kuolinpesän pesänselvittäjänä. Hän huolehti syksyllä henkilön henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusta ilman ongelmia, koska tulorekisteri-ilmoitukset tulivat käyttöön vasta vuoden 2019 alusta. Yhdelle työntekijälle maksettiin kuitenkin lisäkorvauksia 7.3.2019, joten tästä palkasta tuli tehdä ilmoitus tulorekisteriin. Koska kantelija oli palkkalaskennassa käyttänyt ulkopuolista ammattikirjanpitäjää, tämä täytti ensimmäisen palkkatie-toilmoituksen tulorekisterin paperilomakkeelle ja toimitti sen kantelijalle allekirjoitettavaksi. Kantelija lähetti 7.3.2019 päivätyn ilmoituksen tulorekisteriin 10.3.2019. Ilmoitus oli laadittu suomenkieliselle lomakkeelle ja se oli täytetty suomeksi.
Ennakonpidätyksen maksetusta palkasta sekä sosiaaliturvamaksun kantelija oli toimittanut ja tilittänyt ajallaan verottajalle. Kantelija sai tou-kokuun lopussa postissa kolmessa eri kirjekuoressa, kolme eri englan-nin kielistä “Error notification” -nimettyä kirjettä, jossa yhdessä ilmoitet-tiin, että lomakkeesta puutui “Earnings – related pension insurance information” , toisessa , että puuttui “earning related pension providercode” ja kolmannessa, että “reportingdate must not be earlier than 1 January 2019” – näin vaikka ilmoitus oli päivätty 7.3.2019.
Kirjeissä todettiin, että ilmoitusta ei voi korjata puhelimitse tai sähkö-postilla ja kehotettiin tekemään ilmoitus sähköisenä, jolloin koneelli-sesti annetaan ohjeita ilmoituksen täyttämiseksi. Näin, vaikka sähköi-nen ilmoitus ei ollut käytettävissä.
Kantelija lähetti postissa uuden käsinkirjoitetun ilmoituksen ja sai jälleen 17.7.2019 päivätyn korjauskehotuksen, tällä kertaa suomeksi.
Kantelijaa kehotettiin ilmoittamaan, kuuluiko työntekijä YEL:n vai MYEL:n piiriin. Muuta korjattavaa ei ollut.
Seuraavaksi kantelija sai 18.7.2019 päivätyn uuden korjauskehotuksen, jossa kerrottiin, että työeläkelaitoksen yhtiötunnus puuttui. Koska kantelija oli matkoilla, hän ei heti ehtinyt lähettää uutta ilmoitusta ennen kuin hän sai 23.7.2019 päivätyn uuden virheilmoituksen, jossa ilmoitettiin, että tulotietoilmoituksesta oli puuttunut ilmoitusviite, joka kantelijan saaman tiedon mukaan oli täysin vapaavalintainen. Kirjeen mukaan viitettä ei tarvinnut ilmoittaa, vaan tulorekisteri oli arponut viitteen, johon kuitenkin piti viitata, jos ilmoitusta myöhemmin korjataan.
Kantelija lähetti uuden korjatun ilmoituslomakkeen 6.8.2019, johon vaaitut tiedot oli kirjattu käsin – kantelija ei halunnut uudelleen laatia koko lomaketta uudestaan, kuten oli vaadittu, koska hänen mielestään häntä oli ”pomputettu” tarpeeksi. Tämän jälkeen kantelija sai 13.8.2019 päivätyn virheilmoituksen, jossa kerrottiin, että lomakkeesta puuttui maksajamaakoodi sekä työeläkevakuutuksen tulonsaajan elä-kejärjestysnumero. Kantelija ei löytänyt Tulorekisterin nettisivuilta tie-toa Suomen maakodista, joten hän soitti tulorekisteriin, josta kerrottiin, että Suomen maakoodi on ”FI”. Ei siis riittänyt, että maksajan lähiosoite oli kantelijan toimiston osoite Helsingissä, vaan myös tämä maakoodi piti erikseen täyttää. Kantelija täytti nämä jälleen käsin vanhaan lomakkeeseen ja lähetti sen uudelleen päivättynä 27.8.2019.
Kantelija löysi myöhemmin palkkatietoilmoitusten täyttöohjeesta kohdan maakoodeista, ja siinä todetaan, että maakoodi on ilmoitettava, jos osoite on ulkomailla.
Koska kantelija epäili, että tulorekisteri ei pysty käsittelemään käsinkir-joitettua tekstiä, hän laati tämän jälkeen kokonaan uuden palkkailmoituksen 28.10.2019, jossa hän uudisti kaikki aiemmin ilmoitetut tiedot ja johon hän merkitsi, että ilmoitus korvaa aikaisemman ilmoituksen.
Tämän jälkeen kantelija sai 30.10.2019 päivätyn virheilmoituksen, jossa virheeksi väitetään työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen osalta, että kantelijan ilmoittaman vakuutusyhtiö Fennian Y-tunnus olisi virheellinen. Kantelijan mukaan hänen ilmoittamansa Y-tunnus ei ollut virheellinen. Toisena virhetietona oli se, että ilmoittaessaan, ettei vakuuttamisvelvollisuutta ole, hän oli täyttänyt vastoin täyttöohjetta kaikki viisi ruutua, vaikka olisi pitänyt rastittaa vain ensimmäinen, jossa todetaan, että mitään vakuuttamisvelvollisuutta ei ole. Neljä muuta rastia olivat siis turhia.
Verottajalta saadun ilmoituksen mukaan kantelijan suorittamaa ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksua ei ole voitu kohdentaa kysymyksessä olleelle työntekijälle palkkailmoitusten puutteiden vuoksi. Kantelijan mukana oli valitettavaa, jos tilanne on sama vielä siinä vaiheessa, kun työntekijän vuoden 2019 verotus valmistuu.

AOA: “Tässä asiassa kantelijalle oli lähetetty lukuisia eri sisältöisiä virheilmoituksia, joista lisäksi osa oli englanninkielisiä. Käsitykseni mukaan suorituksen maksajan vastuu annetuista tiedoista ja velvollisuus korjata virheellinen tieto ei hyväksyttävästi perustele Tulorekisteriyksi-kön menettelyä lähettää samassa asiassa useita sisällöltään erilaisia lisäselvityspyyntöjä tai virheilmoituksia. Pikemminkin tämä mielestäni osoittaa, että kantelijan ilmoitukseen ei ole perehdytty hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla riittävän huolellisesti, jotta kaikki pyynnöt lisäselvityksistä, ilmoituksen täydentämisestä tai virheellisten tietojen korjaa-misesta olisi voitu esittää yhdessä. Hyvään hallintoon kuuluu, että asiakas saa asianmukaista palvelua ja tarpeellista neuvontaa asiansa hoitamiseksi. Tulorekisteriyksikön menettely on mielestäni myös omiaan murentamaan luottamusta viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen.
Kun saadun selvityksen mukaan kantelijan ilmoitukset käsiteltiin manuaalisesti, hänelle olisi tullut tarjota henkilökohtaista puhelin- tai muuta neuvontaa ilman aiheetonta viivytystä, sen sijaan, että hänelle lähetettiin toistuvasti uusia virheilmoituksia.
Saamani selvityksen ja lausunnon mukaan kantelijan ilmoitustilanne oli edelleen virheellinen. Käsitykseni mukaan tämä osoittaa, että Tulorekisteriyksikkö on epäonnistunut hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvan asianmukaisen palvelu- ja neuvontavelvollisuutensa toteuttamisessa. Kantelijan oikeusturva hallintoasiassa ei toteutunut, kun hän ei saanut asiaansa asianmukaisesti käsitellyksi. Pidän Tulorekisteriyksikön laiminlyöntiä lainvastaisena.

Saatan edellä esittämäni käsityksen Tulorekisteriyksikön lainvastaisesta viranomaisen palvelu- ja neuvontavelvollisuuden laiminlyönnistä Verohallinnon tietoon.”

Hyvän hallinnon toteutuminen Tulorekisteriyksikön menettelyssä (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Petri Impola
3 vuodet sitten

Valitettavasti vastaavanlaista kokemusta on. Pesänselvittäjän tulisi saada mahdollisuus hoitaa kuolinpesän asiat oma veron kautta.