Lausunto konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

10.11.2020 | Lausunnot

Oikeusministeriön lausuntopyyntö VN/24094/2020 3.11.2020 Suomen Asianajajaliitolle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lakiesitys ja sen tavoitteet

Koronavirus-pandemian seurauksena konkurssilain (120/2004) 2 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen maksukyvyttömyysolettama on poistettu määräajaksi käytöstä 1.5. – 31.10.2020 ja tätä määräaikaa jatkettiin vielä erikseen 1.11.2020 – 31.1.2021.

Hallitus tulee edelleen jatkotoimena ehdottamaan, että, että konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen muodostaisi olettaman velallisen maksukyvyttömyydestä, jos velallinen ei ole kuukauden kuluessa konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Velallisen aikaa maksaa velkojan saatava velkojan konkurssiuhkaisen maksukehotuksen perusteella pidennettäisiin siten viikosta kuukauteen. Muutos olisi ehdotetulla tavalla voimassa 30.9.2021 saakka.

Lakiesityksen tavoitteena on hallituksen esityksessä mainittu konkurssilain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta annetun väliaikaisen lain voimassaolon päättymisen jälkeen helpottaa yritysten tilannetta antamalle heille enemmän maksuaikaa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksiannon jälkeen. Hallituksen esityksessä mainitulla tavalla näin annettaisiin yrityksille enemmän aikaa järjestellä talousasioitaan. Tavoitteeksi on edelleen mainittu se, että tammikuun 2021 jälkeen elinkelvottomat yritykset haetaan konkurssiin ja muiden yritysten selviytymistä koronaviruspandemiasta edistetään. Muutoksella pyritään esityksessä mainitulla tavalla myös loiventamaan hakemusten määrän kasvua tammikuun lopun jälkeen.

Suomen Asianajajaliiton kanta

Suomen Asianajajaliitto kannattaa sinänsä ajatusta, jonka perusteella voimassa olevan konkurssilain 2 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen maksukyvyttömyysolettaman määräaikaista poistamista käytöstä ei enää jatkettaisi 31.1.2021 jälkeen.

Kuten hallituksen esityksessä on kuitenkin todettu ”Normaaliolosuhteissa maksukehotuksen määräajan pidentäminen ei käytännössä juurikaan muuttaisi velallisen tilannetta. Velkojan on tehtävä konkurssihakemus kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun maksukehotus on annettu velalliselle todisteellisesti tiedoksi. Tavallisesti velkojat pyrkivät maksujärjestelyihin velallisen kanssa vielä maksukehotuksen tiedoksiannon jälkeenkin, ja on tavallista, että konkurssihakemus tehdään vasta lähempänä kolmen kuukauden määräajan päättymistä.”

Tämä on myös Suomen Asianajajaliiton käytännön kautta syntynyt näkökanta eli konkurssia hakevat velkojat eivät ole aikaisemminkaan hakeneet konkurssiuhkaisen maksukehotuksen perusteella konkurssiin asettamista välittömästi maksukehotuksen jälkeen vain lähempänä kolmen kuukauden aikarajan umpeutumista.

Näin ollen laissa säädetty seitsemän (7) päivän maksuaika on ollut käytännössä lähes 90 päivää eli yli sen, mitä lakiesityksessä nyt esitetään. Lakiesityksen tavoitteet toteutuvat siten muutenkin ilman konkurssilakiin tehtävää muutosta.

Suomen Asianajaliitto pitää esitettyä muutosta siten käytännön kannalta tarpeettomana ja tarpeetonta sääntelyä tulee lähtökohtaisesti välttää.

Edelleen Suomen Asianajajaliitto katsoo, että koronavirus-pandemiasta johtuviin konkurssilain mahdollisiin väliaikaisiin muutoksiin tulee tammikuun 2021 jälkeen suhtautua muutenkin erittäin kriittisesti ja palata mieluummin normaaleihin käytäntöihin. Tammikuun lopussa 2021 jo yhdeksän kuukautta kestäneet konkurssilain rajoitukset ovat jo heikentäneet merkittävästi erityisesti julkisoikeudellisten velkojien mahdollisuuksia periä saataviaan ja lisänneet jo valmiiksi elinkelvottomien yritysten vastuita näitä kohtaan. Lisäksi jo tehdyt rajoitukset ovat toisaalta anteet velallisille jo riittävästi aikaa sopeuttaa liiketoimintaansa. Näilläkään perusteilla esitetty muutos ei ole siten perusteltu ja tarkoituksenmukainen.

Näin ollen Suomen Asianajajaliitto ei kannata lakiesitystä.

 

Helsingissä 10. marraskuuta 2020

 

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Hanna Räihä-Mäntyharju

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

LAATIJAT

Asianajaja Mikko Kontturi

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu insolvenssioikeuden asiantuntijaryhmässä.