Kaupunginvaltuuston päätös tonttien vuokrausperusteista oli valituskelpoinen

21.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:107 Kunnallisasia – Kunnanvaltuuston päätös – Tonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen – Valituskelpoisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto vahvisti päätöksellään eräissä kaupunginosissa sijaitsevien päätöksen liitteessä mainittujen tonttien vuokrausperusteet. Päätökseen oli liitetty muutoksenhakukielto.

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko valtuuston päätös sellainen kuntalain 136 §:ssä tarkoitettu vain valmistelua koskeva päätös, josta ei saa tehdä kunnallisvalitusta.

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry ja kuntalainen A valittivat yhdessä valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta, koska se piti valtuuston päätöstä asian valmisteluna. Hallinto-oikeus katsoi, että päätös ei sisältänyt asiaratkaisua yksittäisistä tonttien vuokrasopimuksista ja niiden ehdoista. Yksittäisen tontin vuokrausehdoista päättäminen edellytti valtuuston hyväksymistä vuokrausperusteista ja valtuuston päätöksen mukaisista periaatteista huolimatta toiselta viranomaiselta päätöksentekoa ja itsenäistä harkintavallan käyttöä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että valtuusto oli päätöksessä päättänyt ne perusteet, joita noudatetaan tontinvuokran suuruuteen sopimuksia uusittaessa. Viranhaltijan oli otettava valtuuston päätöksessä tarkoitetut vuokrausperusteet huomioon yksittäisen tontin vuokraa määrittäessään. Viranhaltijalle päätöksellä annettu harkintavalta oli valtuuston päätöksen kokonaisuuteen nähden rajattua.

Kaupunginvaltuuston päätöstä ei edellä mainituin perustein voitu pitää kuntalain 136 §:ssä tarkoitettuna päätöksenä, joka koski vain valmistelua. Hallinto-oikeuden olisi siten tullut ottaa päätöksestä tehty valitus käsiteltäväkseen. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös oli kumottava ja asia palautettava hallinto-oikeudelle sille tehdyn valituksen uudelleen käsittelemiseksi.

KHO:2020:107

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments