Turvapaikkaa hakeneelle naiselle olisi tullut järjestää naispuhuttelija ja naistulkki kun kyse oli mm. seksuaalisesta väkivallasta

8.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:91 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Turvapaikkamenettely – Erityiset menettelylliset takeet – Seksuaalinen väkivalta – Naishakija – Miespuhuttelija ja -tulkki

Somalian kansalainen A, joka oli nainen, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua. A oli hänelle järjestetyssä turvapaikkapuhuttelussa vedonnut turvapaikkaperusteenaan muun ohella häneen al-Shabaabin taholta kohdistuneeseen toistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan. Puhuttelijana toimi Maahanmuuttoviraston miesvirkailija. Tulkki oli niin ikään mies.

Maahanmuuttovirasto hylkäsi A:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen ja päätti käännyttää hänet Somaliaan. A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen ja muun ohella totesi, että hän ei ollut kyennyt kertomaan turvapaikkaperusteistaan kattavasti turvapaikkamenettelyssä, koska sekä puhuttelija että tulkki olivat miehiä. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Maahanmuuttoviraston virkailijalla on ulkomaalaislain 96 a §:n nojalla velvollisuus ottaa huomioon turvapaikanhakijan yksilöllinen asema ja olosuhteet siten, että erityisiä menettelyllisiä takeita tarvitseva hakija tunnistetaan ja hänelle tarjotaan hänen tarpeitaan vastaava tuki. Tuen tarpeen arvioinnissa ratkaisevaa on, pystyisikö hakija ilman tukea hyödyntämään oikeuksiaan ja täyttämään velvollisuutensa turvapaikkamenettelyssä.

A:n haavoittuva asema ja hänen turvapaikkaperusteensa arkaluonteisuus huomioon ottaen hänen ei ollut voitu olettaa pystyvän kertomaan turvapaikkamenettelyssä miestulkin ja miespuhuttelijan läsnä ollessa kokemuksistaan siten, että hänen voitaisiin katsoa hyötyneen turvapaikkamenettelyyn liittyvistä oikeuksista ja noudattaneen siihen liittyviä velvollisuuksia. Maahanmuuttoviraston olisi turvapaikkamenettelyssä tullut järjestää A:lle hänen tarvitsemansa tuki tarjoamalla A:lle mahdollisuus saada samaa sukupuolta oleva puhuttelija ja tulkki.

Turvapaikkamenettely ei ollut edellä mainituista syistä ollut asianmukainen. Maahanmuuttovirasto ei ollut siten myöskään voinut sen pohjalta luotettavasti arvioida A:n kertomuksen uskottavuutta.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uuden turvapaikkapuhuttelun järjestämiseksi.

KHO:2020:91

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments