Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää ulkomaisen tuomion täytäntöönpanomääräystä koskevassa asiassa

28.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:70 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Tarkistusperuste – Painava syy – Euroopan unionin oikeus – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin

Yhtiö A:n hakemuksesta käräjäoikeus julisti tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) 44/2001 nojalla virolaisen tuomioistuimen B:tä vastaan antaman tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa. B vaati hovioikeudessa, että A:n hakemus hylätään, koska hakemuksen hylkäämiselle oli asetuksen 34 ja 35 artiklan mukaiset perusteet. Hovioikeus ei myöntänyt B:lle jatkokäsittelylupaa.

Korkein oikeus katsoi, että jatkokäsittelylupaa koskevat oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun säännökset soveltuivat asiaan. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa painavan syyn perusteella. (Ään.)

KKO:2020:70

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments