Suomen Asianajajaliiton lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelusta

25.6.2020 | Lausunnot

Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan.

 

Lausuntonaan Suomen Asianajajaliitto toteaa seuraavaa.

 

Oikeusvaltioperiaate on yksi kantavia järjestäytyneen yhteiskunnan perusasioita. Oikeusvaltion turvaaminen edellyttää jokaisen yksilön oikeusturvan toteutumista, sillä ilman toimivaa ja kattavaa oikeusturvaa ei ole oikeusvaltiota. Asianajajaliitto kannattaa linjausta nostaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen yhdeksi pääteemaksi selonteossa. Oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen on välttämätöntä niin kansallisesti kuin eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Yksi keskeinen oikeusvaltion osa on se, että jokaisen mahdollisuudet saattaa asiansa käsiteltäväksi riippumattomassa tuomioistuimessa on turvattu. Oikeussuojakeinojen tulee olla tehokkaita ja jokaisella tulee olla mahdollisuus päästä oikeuksiinsa. Jokaisella tulee olla mahdollisuudet saada ammattitaitoista oikeudellista asiantuntija-apua sosioekonomisesta asemastaan ja tuloistaan riippumatta kohtuullisessa ajassa.

Asianajajaliitto toteaa, että itsenäinen ja riippumaton asianajajakunta on olennainen osa itsenäistä oikeusvaltiota. Oikeus asianajajaan on välttämätön osa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, joka on tunnustettu osana useita ihmisoikeusinstrumenttien järjestelmiä.  Asianajaliitto viittaa asiassa Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden lisäksi tuomareiden ja lakimiesten riippumattomuutta käsittelevän YK:n erityisraportoijan raporttiin vuodelta 2018 (Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers (A/73/365, 73rd session of the GA). Asianajajaliitto kiinnittää huomiota myös Euroopan neuvoston piirissä tehtyyn ehdotukseen lakimiehen ammattia koskevan yleissopimuksen laatimisesta. (Erityisesti Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suositus 2121 (2018). Ehdotus yleissopimukseksi lakimiehen ammatista (dok. 14453)). Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että Suomi pitää esillä kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa itsenäisen asianajajakunnan merkitystä oikeusvaltion tilan arvioinnissa.

Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että selonteon jatkovalmistelussa otetaan huomioon oikeusvaltioperiaatteen turvaamisen lisäksi myös oikeuksiinsa pääsyn turvaaminen (Access to justice) ja sen eri näkökulmat. Yksi keskeinen toimivan oikeusvaltion peruspilari on se, että jokaisella on myös tosiasiallinen mahdollisuus päästä kohtuullisessa ajassa tuomioistuimeen ja saada asiansa ratkaistavaksi.

 

Helsingissä 24.6.2020

 

Hanna Räihä-Mäntyharju

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

Laati

Lauri Koskentausta

Suomen Asianajajaliiton oikeuspoliittinen juristi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments