Asianajajaliiton ehdotukset oikeusapuasioiden ja oikeusturvavakuutusten välilaskutusta koskien

2.4.2020 | Tiedotteet

Päivitämme tämän tiedotteen alkuun vakuutusyhtiöiltä saamamme vastaukset:

Pohjola Vakuutus Oy:

“Olemme ottaneet käyttöömme korvauskäsittelyssä joustavan toimintamallin ns. ennakkokorvauspyyntöihin, jotka johtuvat tästä ikävästä koronaepidemiasta. Pyrimme näin varmistamaan asianajotoiminnan jatkuvuuden näissä poikkeusoloissa.”

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

“Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva suostuu kirjeessä esitettyihin uusin toimintatapoihin laskutuksen suhteen koronaviiruksesta johtuvien poikkeusolojen ajaksi.”

IF

“Otamme koronasta johtuvat poikkeusolot huomioon korvauskäsittelyssä asianajajien välilaskutukseen liittyen ja ennakkokorvauksia maksettaessa. Ymmärrämme tilanteen haasteellisuuden ja pyrimme auttamaan tilanteissa, joissa tuomioistuin siirtää istuntoja ja korvauksen saanti tämän johdosta viivästyisi.”

Lähi-Tapiola

“Lähtökohta ennakon maksamiselle on se, että asia on jo vireillä käräjäoikeudessa, sen käsittely on pitkittynyt ja kustannukset ovat kasvaneet suuriksi. Ennakon määrän arvioimiseen on myös omat ohjeensa. Pandemia on aiheuttanut jonkin verran välilaskutuspyyntöjä, ja korvauksia on myös maksettu. Suhtaudumme tässä poikkeustilanteessa välilaskutukseen myönteisesti noudattaen kuitenkin linjauksiamme ennakkomaksujen kriteereistä mm. yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi.”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ehdotus oikeusavun välilaskutuskäytännön muuttamisesta

Vallitseva käytäntö Suomen tuomioistuimissa on, että oikeusapuasioissa palkkio maksetaan tuomioistuinasteittain päätöksen jälkeen. Vallitsevissa olosuhteissa tämä voi johtaa siihen, että avustaja joutuu odottamaan palkkiota tehdystä työstä hyvinkin pitkän ajan.

Oikeusapulain 3 luvun 18 §:n 3 momentin mukaan

“Jos tehtävä jatkuu pitkähkön ajan, voidaan palkkio ja korvaus määrätä puolivuosittain tai erityisestä syystä lyhyemmältäkin ajalta.”

Lain esitöissä ei ole tarkemmin avattu sitä, mitä erityisellä syyllä tarkoitetaan.

Asianajajaliitto katsoo, että vallitsevan koronatilanteen aikaansaaman istuntojen lykkääminen olisi tällainen oikeusapulain 3 luvun 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu erityinen syy.  Asianajajaliitto on vedonnut tuomioistuimiin, että ne suhtautuisivat myönteisesti avustajilta tuleviin oikeusapupalkkioita koskeviin välilaskuihin.

Ehdotus oikeusturvavakuutusten välilaskutuskäytäntöjen muuttamisesta

Merkittävä osuus suomalaisista on ottanut turvakseen oikeusturvavakuutuksen joko itsenäisenä vakuutuksena tai toisen vakuutuksen yhteydessä. Oikeusturvavakuutus on monelle suomalaisille keino, joka mahdollistaa sen, että he pystyvät saattamaan omat asiansa käsiteltäväksi tuomioistuimessa.

Alalla yleinen tapa on, että oikeusturvavakuutuksesta maksetaan lähtökohtaisesti asianajajan laskut jokaisen oikeusasteen käsittelyn päätteeksi.

Asianajajaliitto on ehdottanut vakuutusyhtiöille, että oikeusturvavakuutuksesta maksettavia asianajajien laskuja poikkeuksellisesti maksettaisiin mainittua yleistä tapaa nopeammin. Asianajajaliitto on ehdottanut, että asianajaja voisi välilaskuttaa tekemästään työstä ja aiheutuneista kuluista oikeusturvavakuutuksesta silloin, kun jutun käsittely on jo kestänyt yli puoli vuotta tai saatava ylittää oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvauksen määrän.